საქართველოს ქალაქების და დასახლებული პუნქტების საფოსტო ინდექსები, ზიპ კოდი

 

თბილისის საფოსტო ინდექსები >>>

დასახლებული პუნქტი     საფოსტო ინდექსი

 

 

აბაშის რაიონი

 

აბაშა 0200

დიდი კვანათა                           0200

კაპანა                                       0200

საკაჭარავო                               0200

ნოღოხაში                                 0200

პატარა კვანათა                        0200

გეზათი 0201

გულუხეთი                               0201

ეწერი 0202

ზანათი 0203

გამოღმა ზანათი                        0203

გაღმა ზანათი                            0203

კეთილარი 0204

გაღმა კოდორი                          0204

გულიკარი                                0204

კოდორი                                   0204

მაიდანი 0205

მარანი 0206

მარანჭალა                                0206

ნაესაკაო 0207

გამოღმა კოდორი                      0207

შუა ქალაქი                               0207

ნორიო 0208

აბაშისპირი                               0208

განათლებისკარი                       0208

საბოკუჩავო                              0208

საგვაზაო                                  0208

ძიგური                                     0208

ონტოფო 0209

ბარბასკარი                              0209

ეწერი                                       0209

მეორე ონტოფო                        0209

პირველი მაისი 0210

გაუწყინარი                              0210

თხმელარი                                0210

ქვიშანჭალა                              0210

სამიქაო 0211

სეფიეთი 0212

სალაბარტყაო                           0212

საღვანიო                                  0212

სუჯუნა 0213

სანოდიო                                     0213

სახოშტარიო                             0213

წალიკარი                                 0213

ტყვირი 0214

ქოლობანი 0215

ბულვანი                                      0215

გუგუნაყათი                                 0215

ძველი აბაშა 0216

საკორძახიო                                  0216

საკუპრაო                                     0216

სამელიო                                      0216

სამიქაო                                        0216

წყემი                                             0217

გაღმა ძიგური                               0217

 

ადიგენის რაიონი

 

ადიგენი 0300

ამხერი                                         0300

გომარო                                       0300

გორგული                                    0300

დაბა ადიგენი                              0300

დიდი სმადა                                 0300

ზანავი                                         0300

იჯარეთი                                       0300

კახარეთი                                     0300

ლელოვანი                                   0300

პატარა ზანავი                             0300

პატარა სმადა                               0300

სამყური                                       0300

სოფ. ადიგენი                               0300

ყარათუბანი                                 0300

ჩორჩანი                                       0300

აბასთუმანი 0301

არაზინდო                                    0301

აღობილი                                     0301

ზეკარი                                        0301

კ. აბასთუმანი                              0301

ობსერვატორია                           0301

არალი 0302

წარბასთუმანი                             0302

ბენარა 0303

უნწა                                            0303

ფარეხა                                        0303

შოლავერი                                   0303

ბოლაჯური 0304

ზემო ენთელი                              0304

ფხერო                                        0304

ქვემო ენთელი                            0304

შოყა                                          0304

ვარხანი 0305

ნაქურდევი                                 0305

საღრძე                                       0305

ს. აბასთუმანი                             0305

ქიქინეთი                                     0305

წახანი                                         0305

წახანწყარო                                 0305

ხარჯამი                                       0305

ხევაშენი                                     0305

მლაშე 0306

ზარზმა                                       0306

უტყისუბანი                               0306

ფლატე                                       0306

მოხე 0307

აფიეთი                                       0307

დერცელი                                   0307

ზედუბანი                                   0307

კეხოვანი                                     0307

კიკიბო                                       0307

ნამინაური                                   0307

საირმე                                        0307

ქვაბისჯვარი                                0307

ღორთუბანი                                0307

ციხისუბანი                                 0307

ჭელა                                          0307

ჭეჭლა                                         0307

უდე 0308

ზაზალო                                      0308

ამბროლაურის რაიონი

 

ამბროლაური 0400

ახალსოფელი                              0400

გორი                                          0400

იწა                                             0400

კრიხი                                         0400

მეწყერა                                      0400

ძირაგეული                                 0400

ბუგეული 0401

აბანოეთი                                    0401

ბარეული                                    0401

ბუგეული                                    0401

გორისუბანი                                0401

 

ჩორჯო                                        0401

ველევი 0402

ბეთლევი                                    0402

კორტი                                       0402

შხივანა                                       0402

ზნაკვა 0403

მოტყიარი                                   0403

საკეცია                                       0403

თლუღი 0404

ზედა თლუღი                              0404

ქვედა თლუღი                             0404

კვაცხუთი                                    0405

ხიმში                                          0405

ლიხეთი 0406

აბარი                                          0406

ნამანევი 0407

ზედა შავრა                                 0407

თხმორი                                       0407

ხონჭიორი                                    0407

ნიკორწმინდა 0408

კაჩაეთი                                       0408

ხარისთვალა                                0408

პატარა ონი 0409

ტბეთი                                         0409

სადმელი 0410

ბოსტანა                                      0410

კლდისუბანი                                0410

ღვიარა                                        0410

სხვავა 0411

ზედასხვავა                                  0411

ფუტიეთი                             0411

ურავი 0412

ღადიში 0413

ბაჯი                                      0413

ქვედა შავრი                          0413

შრომა 0414

ქედისუბანი                         0414

ჯვარისა                               0414

ცახი 0415

გოლთეთი                           0415

ღვარდია                                0415

ქვედა ღვარდია                   0415

წესი 0416

მუხლი                                  0416

ჭელიაღელე 0417

აგარა                                       0417

უყეში                                       0417

 

ჭრებალო 0418

გენდუში                                     0418

პირველი ტოლა                          0418

ჟოშხა                                            0418

ქვედა ჟოშხა                               0418

ჭყვიში 0419

ქვიშარი                                      0419

ხვანჭკარა 0420

მეორე ტოლა                               0420

ხოტევი 0421

სხარტალი                                   0421

წკადირი                                      0421

 

ასპინძის რაიონი

ასპინძა 0500

ივერია                                  0500

ოთა                                      0500

დამალა 0501

იდუმალა 0502

ოშორა                                   0502

ნაქალაქევი 0503

თმოგვი                                 0503

მირაშხანი                            0503

ფია                                        0503

რუსთავი 0504

ტოლოში 0505

აწყვიტა                                 0505

გულსუნდა                           0505

ნიჯგორი                               0505

ხერთვისი                            0505

ძველი 0506

ჭობარეთი                            0506

ორგორა                               0506

სახუდაბელი                       0506

ხიზაბავრა 0507

ვარგავი                                0507

თოკი                                     0507

სარო                                    0507

ახალგორის რაიონი

ახალგორი 0600

ახმაჯი                                         0600

ბეჟანტყევი                                0600

გარუბანი                                   0600

დელკანი                                    0600

ერედა                                        0600

ვაშლოვანი                                 0600

ზემო ბოლი                                0600

მორბედაანი                               0600

მოსაბრუნი                                 0600

ნაგომევი                                    0600

სალბიერი                                  0600

ქვემო ბოლი                               0600

ძეგლევი                                     0600

აბრევი 0601

ორჭოსანი                                   0601

ბალაანი 0602

ელოიანი                                     0602

თინიკაანი                                   0602

მიდელაანი                                  0602

პავლიანი                                    0602

ქენქაანი                                      0602

ჭორჭოხი                                     0602

ზაყორი 0603

ზემო ზაყორი                              0603

კიტრიული                                 0603

მსხლები                                      0603

წირი                                           0603

წოლდა                                       0603

წუბენი                                       0603

იკოთი 0604

ბაზუანი                                      0604

ყანჩავეთი                                   0604

კორინთა 0605

ალევი                                        0605

გეზევრეთი                                 0605

გდუ                                           0605

გრუ                                           0605

კორინთა                                    0605

ნახიდი                                       0605

საძეგური                                   0605

 

ქურთა                                       0605

შუა ალევი                                 0605

წირქოლი                                   0605

ლარგვისი 0606

ბაშართი                                    0606

დადიანეთი                                0606

დორეთკარი                              0606

თოხთა                                       0606

ლარგვისი                                  0606

მარტიანი                                   0606

მახიარეთი                                  0606

მეწყერი                                     0606

 

მოჭალიეთი                                0606

წინაგარი 0607

გდულეთი                                   0607

ძუკათკაუ                                   0607

ახალქალაქის რაიონი

ახალქალაქი 0700

ბავრა                                          0700

მარტუნი                                     0700

მაჯადია                                       0700

ჩამდურა                                     0700

ხორენია                                      0700

ხოსპიო                                       0700

ხულგუმო                                   0700

აზავრეთი 0701

ალასტანი 0702

ვარევანი                                     0702

კოკიო                                        0702

არაგვა 0703

ბარალეთი 0704

კოთელია                                    0704

ბეჟანო 0705

მოდეკამი                                    0705

ბურნაშეთი 0706

კოდოლარი                                 0706

ლომატურცხი                             0706

გომანი 0707

ოლავერდი                                  0707

გულიკამი 0708

დადეში 0709

დილისკა 0710

პრტენა                                       0710

ჩუნჩხა                                        0710

ვაჩიანი 0711

მურჯახეთი                                  0711

ზაკვი 0712

ბალხო                                        0712

ბუგაშენი                                    0712

დრგნა                                         0712

იხტილა 0713

მერენია                                       0713

კარტიკამი 0714

აბული                                        0714

ბზავრეთი                                   0714

თახჩა                                          0714

კარწახი 0715

ფილიპოვკა                                 0715

ყაზახი                                         0715

კორხი 0716

თოთხამი                                      0716

კოჩიო 0717

აგანა                                           0717

ალატუმანი                                 0717

სირკვა                                        0717

კუმურდო 0718

ოკამი 0719

აზმანა                                        0719

აფნია                                         0719

გოგაშენი                                    0719

კარსეპი                                      0719

პატარა სამსარი 0720

დიდი სამსარი                             0720

სულდა 0721

ბოზალი                               0721

დავნია                                  0721

ერინჯა                                  0721

მიასნიკიანი                          0721

ხავეთი                                   0721

ტურცხი 0722

ხანდო 0723

ორჯა                                    0723

ახალციხის რაიონი

ახალციხე 0800

მინაძე                                        0800

ღრელი                                      0800

ჭაჭარაქი                                    0800

აგარა 0801

გურკელი                                    0801

ზიკილია                                     0801

საყუნეთი                                    0801

წინუბანი                                    0801

აწყური 0802

თისელი                                      0802

ტყემლანა                                   0802

ელიაწმინდა 0803

ანი                                             0803

ჭვინთა                                       0803

ვალე 0804

კლდე 0805

წნისი                                          0805

მუგარეთი 0806

გიორგიწმინდა                        0806

ფერსა                                        0806

პატარა პამაჩი 0807

დიდი პამაჩი                               0807

ორალი                                       0807

ყულალისი                                 0807

საძელი 0808

ხაკი                                           0808

სვირი 0809

ბოგა                                          0809

ტატანისი                                   0809

სხვილისი 0810

ივლიტა                                      0810

ურაველი 0811

ანდა                                           0811

ანდრიაწმინდა                            0811

მუსხი                                         0811

წყორძა                                       0811

ხეოთი                                        0811

წყალთბილა 0812

აბათხევი                                    0812

ნაოხრები                                   0812

წინუბანი                                    0812

ჯულღა                                       0812

წყრუთი 0813

მიქელწმინდა                              0813

წირა                                               0813

ახმეტის რაიონი

ახმეტა 0900

ბუღაანი                                      0900

ვეძები                                            0900

კასრისწყალი                               0900

ნადუქნარი                                    0900

საბერო                                        0900

საბუე                                              0900

პიტნიანი                                     0900

შახვეტილა                                    0900

ჩაჩხრიალა

ჭართალა                                             0900

დუისი 0901

ზემო ხალაწანი                           0901

ქვემო ხალაწანი                          0901

შუა ხალაწანი                             0901

წინუბანი                                    0901

ზემო ალვანი 0902

ხორბალო                                   0902

მატანი 0903

მაღრაანი 0904

არგოხი                                          0904

ფიჩხოვანი                                   0904

ომალო 0905

დანო                                         0905

დართლო                                   0905

დიკლო                                      0905

დოჭუ                                        0905

ქუმელაურთა                             0905

შენაქო                                      0905

შტროლთა                                 0905

ხახაბო                                       0905

ხისო                                          0905

ოჟიო 0906

ალავერდი                                 0906

კოღოთო                                    0906

საკობიანო 0907

ბაყილოვანი                               0907

დედისფერული                          0907

ზემო კუწახტა                            0907

ქვემო კუწახტა                           0907

ქორეთი                                      0907

ყვარელწყალი                            0907

ხევისჭალა                                  0907

ქისტაური 0908

არაშენდა                                    0908

ახშაანი                                       0908

ახშნის ველები                            0908

ინგეთი                                        0908

კოჯორი                                       0908

ოსიაური                                     0908

საჩალე                                        0908

ქვემო ალვანი 0909

ბაბანეური                                  0909

ხოდაშენი 0910

აწყური                                       0910

ახალდაბა                                   0910

იმერლიანთ უბანი                   0910

ჩაბინაანი                                    0910

ჩარექაული                                 0910

ხორხელი                                    0910

ჯოყოლო 0911

ბირკიანი                                     0911

დუმასტური                                0911

ძიბხევი                                       0911

ბაღდათის რაიონი

ბაღდათი 1000

ნერგეეთი                              1000

საირმე                                    1000

დიმი 1001

საიმედო                                     1001

ვარციხე 1002

ზეგანი 1003

წიფა                                           1003

ობჩა 1004

როკითი 1005

დიდველა                              1005

როხი 1006

საკრაულა 1007

ფერსათი 1008

შუბანი                                   1008

წითელიხევი 1009

წყალთაშუა 1010

წაბლარასხევი                      1010

ხანი 1011

ალისმერეთი                           1011

ზეკარი                                        1011

კაკასხიდი                                    1011

 

ბოლნისის რაიონი

ბოლნისი 1100

დისველი                                     1100

ვანათი                                         1100

ზვარეთი                                      1100

რატევანი                                     1100

ხატისოფელი                               1100

ბოლნისი 1                                  1101

სამწევრისი                                  1101

სოფ. ბოლნისი                             1101

შუა ბოლნისი                              1101

დარბაზი 1102

წიფორი                                      1102

ჭრემი                                         1102

ხახალაჯვარი                               1102

კაზრეთი 1103

ბალიჭი                                       1103

მამხუტი 1104

ნახიდური 1105

ბალახაური                                  1105

მუხრანა                                       1105

ნახიდური                                    1105

ფარიზი                                       1105

ცურტავი                                     1105

ხიდისყურე                                  1105

რაჭისუბანი 1106

მწყნეთი                                       1106

სამტრედო                                   1106

ტალავერი 1107

პატარა დარბაზი                          1107

ქვემო არქევანი 1108

ზემო არქევანი                             1108

ხატავეთი                                    1108

ქვემო ბოლნისი 1109

ქვეში 1110

აკაურთა                                     1110

კიანეთი                                      1110

მუშევანი                                    1110

ჯავშანიანი                                  1110

ძეძვნარიანი 1111

ბერთაკარი                                 1111

გეტა                                          1111

იწრია                                         1111

სენები                                        1111

ტანძია                                       1111

ფოცხვერიანი                             1111

ძველი ქვეში                               1111

ჭაპალა 1112

სავანეთი                                    1112

ბორჯომის რაიონი

ბორჯომი 1200

ბეშეთი                                      1200

ვარდგინეთი                               1200

ზანავი                                       1200

კორტანეთი                               1200

რველი                                       1200

დასახლებული პუნქტი საფოსტო ინდექსი

ბორჯომი 1                          1201

ბორჯომი 2                          1202

ახალდაბა 1203

ბაკურიანი 1204

დიდი მიტარბი                    1204

პატარა მიტარბი                  1204

ბალანთა 1205

მოლითი                              1205

ტაბაწყური                         1205

ჭიხარულა                                  1205

დვირი 1206

ქვაბისხევი                                  1206

საკირე 1207

დგვარი                                       1207

ტაძრისი                                     1207

ტბა 1208

ლიბანი                                       1208

სადგერი                                     1208

ცემი                                      1208

ყვიბისი 1209

ჩითახევი 1210

ჭობისხევი                                   1210

ციხისჯვარი 1211

ანდეზიტი                                   1211

წაღვერი 1212

დაბა                                           1212

კიმოთი                                       1212

მზეთამზე                                    1212

 

გარდაბნის რაიონი

გარდაბანი 1300

კაპანახჩი 1300

გარდაბანი 1                        1301

ლელაშხა                                    1301

გარდაბანი 2                        1302

ახალსოფელი 1303

საცხენისი                                    1303

ახალი სამგორი 1304

აღთაქლა 1305

ყარათაქლა                                 1305

ყარაჯალარი                                1305

გამარჯვება 1306

გამარჯვება 1                       1307

დიდი ლილო 1308

დიდი ლილო 1                    1309

ნასაგური                                    1309

წინუბანი                             1309

ვაზიანი 1310

ვარკეთილი 1311

პატარა ლილო                            1311

ვახტანგისი 1312

თელეთი 1313

ახალწყარო                                 1313

ზემო თელეთი                             1313

მუხრან-თელეთი                          1313

ქვემო თელეთი                            1313

წალასყური                                 1313

კუმისი 1314

კრწანისი 1315

კალინინო 1316

ამბართაფა                                  1316

ახალშენი                                    1316

ბირლიკი                                    1316

თაზაქენდი                                  1316

კოჯორი 1317

დიდება                             1317

კვესეთი                                     1317

კიკეთი 1318

სამადლო                                   1318

ლემშვენიერა 1319

მზიანეთი                                   1319

მარტყოფი 1320

ნაგები 1321

ნაზარლო 1322

ნორიო 1323

ქვიშიანი                                    1323

წითელუბანი                              1323

სართიჭალა 1324

მუღანლო                                   1324

სააკაძე 1325

ტაბახმელა 1326

შინდისი                                     1326

წავკისი                                      1326

ქესალო 1327

ფონიჭალა 1328

ყარაჯალარი 1329

ჯანდარა 1330

გორის რაიონი

გორი 1400

გორი 1                               1401

ატენი 1402

ბნავისი                                      1402

ზედა ქსოვრისი                          1402

მღებრიანი                                 1402

ოლოზი                                      1402

ღვარები                                     1402

წედისი                                       1402

ბერბუკი 1403

სვენეთი                                     1403

რეხა                                          1403

ბერშუეთი 1404

ზემო სობისი                              1404

კირბალი                                    1404

ბოშური 1405

ბიისი                                         1405

ბობნევი                                     1405

ზემო ახალსოფელი                     1405

ზემო ბოშური                            1405

ლევიტანა                                  1405

ორმოცი                                     1405

ფიცესი                                      1405

ყველაანთუბანი                          1405

დიცი 1406

არბო                                         1406

ქორდი                                       1406

ერედვი                               1407

არგვიცი                                     1407

ბერულა                                     1407

მამისაანთუბანი                          1407

ფრისი                                        1407

ვანათი 1408

აწრისხევი                                  1408

ბელოთი                                     1408

კოხათი                                       1408

საცხენეთი                                  1408

ვარიანი 1409

აშენდა                                       1409

ახალდაბა                                   1409

საქაშეთი                                    1409

ზემო არცევი 1410

გოგიანთკარი                              1410

ქვემო იკორთა                            1410

ზერტი 1411

კვარხეთი                                    1411

ზეღდულეთი 1412

ახალშენი                                    1412

ქვემო ახალსოფელი                    1412

ქვემო სობისი                             1412

თამარაშენი 1413

ქვემო აჩაბეთი                            1413

კარალეთი 1414

დიდი გარეჯვარი                         1414

პატარა გარეჯვარი                      1414

მერეთი 1415

გუგუტიანთკარი                         1415

ზარდიაანთკარი                          1415

კარბი                                         1415

კოშკა                                         1415

ქერე                                           1415

მეჯვრისხევი 1416

აძვი                                           1416

ახალუბანი                                 1416

ახრისი                                       1416

ციცაგიანთკარი                           1416

 

ჯარიაშენი                                  1416

ნიქოზი 1417

ზემო ხვითი                                 1417

სკრა 1418

ახალხიზა                                    1418

გორიჯვარი                                  1418

კოშკები                                      1418

რიეთი                                         1418

ტირძნისი 1419

ბროწლეთი                                  1419

ერგნეთი                                      1419

მეღვრეკისი                                 1419

ტყვიავი 1420

მარანა                                         1420

ფლავი 1421

ფლავისმანი                                 1421

ქემერტი 1422

სვერი                                          1422

ძარწემი                                       1422

ხეითი                                          1422

ქვახვრელი 1423

ველები                                        1423

უფლისციხე                                 1423

ქვეში 1424

ტრიფონჰესი                                1424

ქვემო არცევი                              1424

ქიწნისი 1425

სათემო                                        1425

ქსუისი 1426

დისევი                                        1426

ჭარები                                        1426

ქურთა 1427

ზემო აჩაბეთი                              1427

კეხვი                                           1427

სოფ. მონასტერი                          1427

შავშვები 1428

ნადარბაზევი                               1428

ნაწრეტი                                      1428

ხურვალეთი                                 1428

შინდისი 1429

ფხვენისი                                      1429

ქვემო ხვითი                                 1429

ყელქცეული                                1429

ძევერა 1430

შერთული                                    1430

ხელთუბანი 1431

თორტიზა                                    1431

ხიდისთავი 1432

აზნეთი                                        1432

ოხერა                                         1432

გურჯაანის რაიონი

გურჯანი 1500

არაშენდა 1501

ზიარი                                         1501

ქოდალო                                     1501

ახაშენი 1502

ბაკურციხე 1503

ვაზისუბანი 1504

ვაჩნაძეაანი 1505

კახიფარი                                    1505

ველისციხე 1506

ვეჯინი 1507

კალაური 1508

კარდენახი 1509

კაჭრეთი 1510

კოლაგი 1511

მახარაძე 1512

მელაანი 1513

მუკუზანი 1514

ზეგაანი                                       1514

ნანიანი 1515

დარჩიეთი                                   1515

სოფელი გურჯაანი 1516

შაშიანი 1517

ჩალაუბანი 1518

ჩუმლაყი 1519

ყიტაანი                                    1519

ჭანდარი 1520

ძირკოკი                                   1520

ჭერემი 1521

ჯიმითი 1522

დედოფლის წყაროს რაიონი

დედოფლის წყარო 1600

თავწყარო                                           1600

დედოფლის წყარო 1            1601

არბოშიკი 1602

არხილო 1603

გამარჯვება 1604

ზემო მაჩხაანი 1605

მირზაანი                                             1605

ზემო ქედი 1606

ოზაანი 1607

საბათლო 1608

სამთაწყარო 1609

ფიროსმანი                                  1609

ქვემო ქედი 1610

ჯაფარიძე 1611

 

 

 

 

დმანისის რაიონი

დმანისი 1700

დალიარი                                    1700

იაგუფლო                                   1700

შინდლარი                                  1700

ამამლო 1701

ბაზაქლო                                    1701

მამიშლო                                    1701

ტყისპირი                                   1701

ბოსლები 1702

აზკაკლიანი                                1702

განთიადი 1703

ტნუსი                                        1703

ჯავახი                                         1703

გომარეთი 1704

განახლება                                          1704

ველისპირი                                 1704

მამულო                                     1704

სარკინეთი                                  1704

გუგუთი 1705

გორა                                         1715

კამიშლო                                    1705

საკირე                                                  1705

დიდი დმანისი 1706

ვარდისუბანი                             1706

პატარა დმანისი                         1706

ირგანჩაი 1707

კამარლო 1708

ქარიანი                                     1708

შახმარლო                                 1708

კარაბულახი 1709

ახა                                            1709

გოდაგდაღი                               1709

ზემო კარაბულახი                     1709

მამიშლარი                                1709

სალამალეიქი                             1709

სოგუთლო                                 1709

უსეინქანდი                               1709

ქვემო კარაბულახი                    1709

კიროვისი 1710

ბახჩალარი                                 1710

დაგარახლო                               1710

კიზილაჯლო                               1710

საჯა                                          1710

მაშავერა 1711

უკანგორა                                  1711

მთისძირი 1712

ზემო ოროზმანი 1713

პანტიანი                                  1713

საფარლო 1714

ანგრევანი                                 1714

ლოქჭანდარი                            1714

ქვემო ოროზმანი 1715

ვაკე                                         1715

ყიზილ-ქილისა 1716

ორმაშენი                                 1716

 

დუშეთის რაიონი

დუშეთი 1800

არღუნი                                      1800

ახალაანი                                    1800

ახალი ტონჩა                              1800

დიდებაანი                                 1800

დუდაურები                               1800

ვარსიმაანთკარი                          1800

ზემოაში                                     1800

ველთაურთკარი                          1800

თანიანთკარი                              1800

იორი                                                  1800

კარიაულთკარი                                1800

კობიანთკარი                                    1800

მგლიაანი                                           1800

მეზვრიანთკარი                                1800

მთვარელაანთკარი                           1800

მილახვრიანთკარი                            1800

მჭედლიანთკარი                              1800

ოქრუაანი                                          1800

პირსიმაანთკარი                              1800

სულიკიანთკარი                              1800

ფრიდონაანთკარი                           1800

ქარაულები                                      1800

ქენარა                                               1800

ქვემოაში                                          1800

შალიკიანთკარი                              1800

ყვავილი                                           1800

ჯავახიანთკარი                                 1800

დუშეთი 1                  1801

ბაგა                                                       1801

ბაგიჭალა                                          1801

ლაზვიაანი                                        1801

მლაშე                                                1801

ნაგლიანთკარი                                 1801

საკრამული                                       1801

საშაბურო                                         1801

ყარსიმაანთკარი                              1801

ჩანადირები                                      1801

აბანოსხევი 1802

ახალციხე                                          1802

დოლოშა                                           1802

ვარცლა                                             1802

ზემო ბულაჩაური                           1802

კენჭაკლდე                                       1802

მიგრიაულები                                  1802

საცხავატლო                                    1802

ფიჭვიანი                                           1802

დასახლებული პუნქტი საფოსტო ინდექსი

 

ქუბლიანი                                         1802

ღარისწყარო                                    1802

წითელი კლდე                                 1802

წითელსოფელი                               1802

ხეობა                                                1802

ანანური 1803

ავენისი                                             1803

ბანცურთკარი                                 1803

დგნალი                                            1803

ზოტიკიანთკარი                             1803

თანდილიანთკარი                           1803

კადოეთი                                          1803

პავლეური                                       1803

ფხუნდავი                                        1803

 

ქაისხევი                                           1803

შალიკაანთკარი                              1803

ცივწყარო                                        1803

ციხისოფელი                                   1803

ციხისძირი                                       1803

ჭივილაანები                                   1803

არაგვისპირი 1804

ბოდორნა                                          1804

ბაზალეთი 1805

გრიგოლაანთკარი                           1805

უნდილაანი                                       1805

ჩირდილელიაანთკარი                    1805

ჩუბინიანთკარი                                1805

ბარისახო 1806

ამღა                                                   1806

არხოტი                                             1806

ატაბე                                                1806

აყნელი                                              1806

აჭე                                                     1806

ახიელი                                              1806

ბაცალიგო                                        1806

ბისო                                                  1806

ბლო                                                  1806

ბოქვნელო                                        1806

ბუჩუკურთა                                     1806

გველეთი                                          1806

გუდანი                                              1806

დათვისი                                            1806

ზეისტეჩი                                          1806

კარწეულთა                                      1806

კორშა                                                1806

მოწმო                                                1806

ოხერხევი                                          1806

როშკა                                                1806

უბანი                                                 1806

უკანხადო                                          1806

გრემისხევი 1807

არბოეთი                                    1807

ახალი ბურღული                        1807

თხილონანი                                 1807

მიქელიანი                                  1807

პეტრიაანი                                  1807

ტონჩა                                         1807

ქვედედობა                                 1807

ციგრიაანთკარი                           1807

ძველი ბურდული                        1807

კიტოხი 1808

ათნოხი                                        1808

ბაურხევი                                    1808

ბახანი                                         1808

ბოსელი                                       1808

ბურსაჭირი                                  1808

გამსი                                           1808

დიდებაანი                                   1808

დიხჩო                                          1808

დუმაცხო                                      1808

ზანდუკი                                      1808

თოთიაური                                   1808

თორელი                                      1808

ლუთხუბი                                     1808

მაქართე                                        1808

სიჯანაანი                                      1808

სონიჭალა                                     1808

ფახკიჯი                                        1808

ჩობალურნი                                  1808

ჩოხი                                             1808

წინამხარი                                     1808

ლაფანაანი 1809

ახალი ოსები                                 1809

დავათი                                         1809

ზემო უბანი                                   1809

კოშკასყელი                                  1809

მაღრანი                                        1809

მწითურები                                   1809

ნოჯა                                              1809

ნოჯიკეთი                                      1809

ძველი ოსები                                 1809

მაღარო 1810

არბაჩხანი                                     1810

გომეწარი                                      1810

გუდარახი                                     1810

ინო                                              1810

კანატეა                                        1810

კაწალხევი                                    1810

კუჭეჭა                                         1810

მიგრიალთა                                  1810

საშევარდნო                                 1810

ქალილა                                       1810

ქვემო შარახეთი                         1810

ჩარგალი                                    1810

წიფრანი                                     1810

ხილიანა                                     1810

მჭადიჯვარი 1811

ახალი კადოეთი                         1811

ებნისი                                       1811

ზემო კოდისწყარო                     1811

ზემო შუახევი                            1811

ილტოზა                                    1811

ლამოვანი                                   1811

მილისწყარო                              1811

ქვემო კოდისწყარო                    1811

ქვემოშუახევი                            1811

ქვიტკირის წყარო                      1811

ციხევდავრი                               1811

წიწემურა                                   1811

ჭილურტი                                  1811

ოძისი 1812

ბაქაქურები                                1812

ჭაშა                                           1812

ჟინვალი 1813

არანისი                                     1813

ბიჩნიგაურები                            1813

ბოდავი                                      1813

გუდრუხი                                   1813

ეთვალისი                                  1813

ზემო ხორხი                               1813

თვალივი                                    1813

ნეძიხი                                        1813

სონდის ველა                             1813

სწროფავი                                  1813

უბანი                                        1813

უნდილაანთკარი                        1813

ფუძნარი                                    1813

ქვემო ხორხი                              1813

ჩინთი                                         1813

ჩიხაანები                                   1813

ხარტიშო                                   1813

ხილაუშა                                    1813

ფასანაური 1814

ბარცერი                                    1814

დავითურნი                                1814

ვეშაგურნი                                  1814

ზემო ამირნი                                1814

მეჯილაურნი                                1814

სოდევე                                       1814

უკაკანამხარე                              1814

ჩადისციხე                                   1814

ჩირიკი                                        1814

ცხვედიეთი                                  1814

წინამხარი                                   1814

წინკობანი                                   1814

წიფორი                                      1814

ჭიკაანი                                       1814

ხევშე                                          1814

ქვეშეთი 1815

არახვეთი                                    1815

ბედონი                                       1815

ბენიან ბეგონი                             1815

გვიდაქე                                      1815

გოგნაური                                   1815

ზაქარკარი                                  1815

ზემო მლეთა                                1815

იუხი                                          1815

კაიშაურნი                                 1815

ლაკათხევი                                 1815

მანასკური                                  1815

მუღურე                                     1815

შატილი 1816

ანდაქი                                       1816

არდოტი                                    1816

გიორგიწმინდა                            1816

კისტანი                                     1816

მუცო                                         1816

ხახაბო                                       1816

ხონიჭალა                                   1816

შუაფხო 1817

ახადი                                         1817

ბატისჩრდილი                            1817

გოგოლაურთა                             1817

თხილიანი                                   1817

მათერა                                       1817

მუქო                                          1817

უკანაფშავი                                1817

უძილაურთა                               1817

ხოშარა                                       1817

ჭართალი 1818

ბუჩაანი                                      1818

დოლასქედი                                1818

ვაშლობი                                    1818

ზენუბანი                                    1818

მენესო                                        1818

მუგუდა                                      1818

საქერე                                        1818

სონდა                                         1818

ჩიტაურები                                 1818

ჭალისუბანი                                1818

ჯუღისი                                       1818

ჭოპორტი 1819

ახატანი                                       1819

 

ვანის რაიონი

ვანი 1900

ვანი 1                                  1901

ციხესულორი                              1901

ამაღლება 1902

ინაშური                                     1902

ბზვანი 1903

ზედა ბზვანი                               1903

ქვედა ბზვანი                              1903

გორა 1904

ზედა გორა                                  1904

 

ქვედა გორა                                1904

დიხაშხო 1905

ისრითი                                       1905

ციხისუბანი                                 1905

ზედა ვანი 1906

გადიდი                                       1906

ონჯოხეთი                                    1906

ტყელვანი                                    1906

ზეინდარი 1907

შუაგორა                                     1907

მთისძირი 1908

ჭაგანჭყვიში                                 1908

მუქედი 1909

ზედა მუქედი                               1909

ქვედა მუქედი                              1909

სალომინაო 1910

ბაგინეთი                                      1910

სალხინო 1911

ზენობანი                                    1911

სულორი 1912

ძულუხი                                       1912

საპრასია 1913

რომანეთი                                    1913

ტობანიერი 1914

ეწერი                                          1914

კუშუბოური                                1914

მიქელეფონი                                1914

ტობანიერი                                  1914

უხუთი 1915

ფერეთა 1916

ბაბოთი                                       1916

ყუმური 1917

მაისოური                                   1917

დუცხუნი                                     1917

დასახლებული პუნქტი საფოსტო ინდექსი

შუამთა 1918

ჭყვიში                                        1918

 

ზესტაფონის რაიონი

ზესტაფონი 2000

ზესტაფონი 1                      2001

ზესტაფონი 2                       2002

რიყის უბანი                               2002

ქვედა საქარა                              2002

ჭალატყე                                    2002

ზესტაფონი 3                      2003

ალავერდი 2004

თვრინი                                      2004

მწყერიციხე                                2004

არგვეთა 2005

გამოღმა ბოსლევი 2006

დილიკაური 2007

ქველეთ უბანი                            2007

ზედა კლდეეთი 2008

კინოთი                                       2008

კლდეეთი                                    2008

ტაბაკინი                                    2008

ზედა საქარა 2009

ბეღლევი                                    2009

ზოვრეთი 2010

ილემი 2011

როდინაული 2012

აჯამეთი                                       2012

სვეტიმაღალი                              2012

ცხენთარო                                   2012

სვირი 2013

სვირი 1                               2014

სვირი 2                               2015

ფუთი 2016

ქვედა კვალითი 2017

კვალითი                                     2017

შუა კვალითი                              2017

ქვედა საზანო 2018

ტყლაპივაკე                               2018

ქვედა საზანო 1                   2019

სასახლე                                     2019

ტყლაპი                                     2019

შორაპანი 2020

მარტოთუბანი                            2020

სანახშირე                                  2020

საღვინე                                      2020

წიფლავაკე                                 2020

შროშა 2021

ამსაისი                                       2021

ზვარე                                         2021

საწაბლე                                     2021

ქანდარა                                      2021

ცხრაწყარო 2022

ზედა კვალითი                            2022

ძლოურდანეთი                            2022

ძირულა 2023

აჭარა                                          2023

განთიადი                                    2023

ლელეძისეული                           2023

წევა                                            2023

ზუგდიდის რაიონი

ზუგდიდი 2100

ზუგდიდი 1                          2101

ზუგდიდი 2                          2102

ზუგდიდი 3                          2103

ზუგდიდი 4                          2104

ზუგდიდი 5                          2105

ზუგდიდი 6                          2106

ზუგდიდი 7                         2107

აბასთუმანი 2108

ანაკლია 2109

ახალკახათი 2110

ახალსოფელი 2111

განარჯიის მუხური 2112

გრიგოლიში 2113

დარჩელი 2114

დიდინეძი 2115

ერგეტა 2116

ზედაეწერი 2117

ინგირი 2118

ინგირი 1                             2119

კახათი 2120

კოკი 2121

კორცხელი 2122

ნარაზენი 2123

ნარაზენი 1                          2124

ოდიში 2125

ორსანტია 2126

ორული 2127

ოქტომბერი 2128

რიყე 2129

რუხი 2130

რუხი 1                                2131

ტყაია 2132

ურთა 2133

ყულიშკარი 2134

შამგონა 2135

ჩხორია 2136

ცაიში 2137

ჭაქვინჯი 2138

ჭითაწყარი 2139

ჭკადუაში 2140

ჯიხასკარი 2142

ჯუმი 2143

 

თელავის რაიონი

თელავი 2200

თელავი 1                             2201

აკურა 2202

ვანთა                                                    2202

გულგული 2203

ვარდისუბანი 2204

თეთრიწყლები 2205

კობაძე                                       2205

ნადიკვარი                                  2205

პარტიანი                                    2205

სალებელი                                  2205

სეროდანი                                   2205

იყალთო 2206

კისისხევი 2207

ნასამხრალი                                2207

კონდოლი 2208

კურდღელაური 2209

ლაფანყური 2210

ნაფარეული 2211

რუისპირი 2212

სანიორე 2213

ართანი                                 2213

ჯუღაანი                             2213

ფშაველი 2214

ლალისყური                      2214

ლეჩური                                     2214

ყარაჯალი 2215

შალაური 2216

წინანდალი 2217

ხოდაშენი 2218

ბუშეტი                                                2218

 

 

თეთრი წყაროს რაიონი

თეთრი წყარო 2300

ასურეთი 2301

ენაგეთი                                      2301

შავსაყდარი                                2301

ახალსოფელი 2302

გორნახი                                      2302

ზირბითი                                     2302

საფუძვრები                                2302

ბორბალო 2303

ერტისი                                      2303

ვაშლოვანი                                 2303

ღოუბანი                                     2303

გოლთეთი 2304

დაღეთი 2305

სამშვილდე                                 2305

თონეთი 2306

მოხისი                                        2306

პატარა თონეთი                          2306

ირაგა 2307

ალექსეევკა                                2307

ივანოვკა                                    2307

კლდეისი                                    2307

მენკალისი                                  2307

ნავთიანი                                    2307

კოდა 2308

მარაბდა                                    2308

მუხათი                                      2308

მანგლისი 2309

ალგეთი                                      2309

არხოტი                                      2309

კოდის წყარი                              2309

ნამტვრიანი                                2309

ნაპილნარი                                 2309

უგუდეთი                                   2309

შეხვეტილა                                2309

ჭინჭრიანი                                  2309

ჯვრის ხევი                                  2309

ორბეთი 2310

ამლივი                                       2310

დიდგორი                                   2310

დრე                                           2310

ვანათი                                        2310

ზირბითი                                    2310

პანტიანი                                    2310

ღვევი                                         2310

ღოლოვანი                                  2310

შამთა                                         2310

წყლურეთი                                 2310

ჩხიკვთა 2311

აბელიანი                                    2311

გუდარეხი                                   2311

ვაკე                                            2311

 

მაწევანი                                      2311

ტბისი                                         2311

ქსოვრეთი                                   2311

ხოპისი                                        2311

წინწყარო 2312

ქოსალარი                                   2312

ჭივჭავი 2313

დუმანისი                                    2313

იფნარი                                       2313

ლიპა                                          2313

სამღერეთი                                 2313

შიხილო                                      2313

ჯორჯიაშვილი 2314

აბრამეთი                                   2314

არდისუბანი                               2314

ბოგვი                                         2314

მადანი                                        2314

საღრაშენი                                  2314

ფარცხისი                                   2314

ხაიში 2315

დიდი დურნუკი                           2315

პატარა დურნუკი                        2315

ქოთიში                                       2315

თერჯოლის რაიონი

თერჯოლა 2400

თერჯოლა 1                         2401

ახალი თერჯოლა 2402

ბარდუბანი 2403

სათემო                                       2403

დასახლებული პუნქტი საფოსტო ინდექსი

გოგნი 2404

გოდოგანი 2405

ბროლიქედი                                2405

ნაგარევი                                     2405

წყალწითელა                               2405

ჭალასთავი                                  2405

ეწერი 2406

ვარდიგორა 2407

ჯგილათი                                     2407

ზემო ალისუბანი 2408

თხილთაწყარი                             2408

მაჩიტოური                                 2408

ზემო სიმონეთი 2409

თავასა 2410

მუჯირეთი                                    2410

სკანდე                                        2410

თუზი 2411

კაკაბოური                                  2411

კვახჭირი 2412

ოდილაური                                 2412

სარბევი                                      2412

ნახშირღელე 2413

ნაგარევი                                     2413

რუფოთი 2414

ტელეფა                                     2414

საზანო 2415

დელტას უბანი                           2415

კომისრები                                  2415

შამშილაქედი                              2415

ჩიხორი                                       2415

სიქთარვა 2416

ჩხარიეწერი                                2416

ქვედა ალისუბ ანი 2417

ქვედა სიმონეთი 2418

ქვედა სიმონეთი 1               2419

ღვანკითი 2420

ჩხარი 2421

ოქონა                                         2421

ოქტომბერი                                2421

ძევრი 2422

ბედიაური                                  2422

სეფარეთი                                  2422

ჭოგნარი 2423

იანეთის რაიონი

თიანეთი 2500

თეთრახევა                                  2500

ლელოვანი                                  2500

ჟებოტა                                       2500

ჭურჭელაურები                          2500

არტანი 2501

ბოდახევა                                    2501

დელუზაურები                            2501

თეთრაულები                              2501

ლიშო                                          2501

ქაშხევანი                                    2501

ახალსოფელი 2502

გოჯიაანები                                  2502

ჩაბანო                                         2502

ჭიაურა                                        2502

ბოჭორმა 2503

გრძელველი                                 2503

ომარაანი                                     2503

ყუდრო                                        2503

ზარიძეები 2504

ვერხველი                                    2504

იარაჯულები                                2504

საკრეჭიო                                    2504

შარახევი                                     2504

ჯიჯეთი                                         2504

ხოფცა                                         2504

ნაქალაქარი 2505

ბეწენწურები                               2505

დორეულები                                2505

ვეძათხევა                                    2505

მაგრანეთი                                   2505

სიმონიანთხევი 2506

გორანა                                        2506

თოლენჯი                                     2506

მელიასხევი                                 2506

ნადოკრა                                     2506

ცალკარი                                     2506

სიონი 2507

ბადაანი                                       2507

ორხევი                                        2507

საჯინიბო                                      2507

საყდრიონი 2508

ტუშურები 2509

ალაჭანი                                       2509

კახოიანები                                   2509

წივლიანთკარი                             2509

ჯერვალიძეები                              2509

ღულელები 2510

ბალებისხევი                               2510

თრანი                                         2510

სიონთგორი                                 2510

ტოლათსოფელი                          2510

ჩეკურაანთგორი 2511

ალოტი                                       2511

ბოკონი                                       2511

ევჟენტი                                      2511

ხევსურთსოფელი                 2512

დევენაანთხევი                            2512

კასპის რაიონი

კასპი 2600

აღაიანი 2601

საქადაგიანო                                2601

ხიდისყური                                  2601

ახალქალაქი 2602

ახალსოფელი                              2602

გარიყულა                                   2602

გოსტიბე                                      2602

ერთაწმინდა                                 2602

ზემო ჩოჩეთი                               2602

თეძმისხევი                                  2602

კაპრაშიანი                                  2602

რკონი                                         2602

ჩაჩუბეთი                                    2602

ახალციხე 2603

მთიულეთი                                 2603

ნოსტე                                        2603

ცხავერი                                     2603

დოესი 2604

გრაკალი                                    2604

ზემო რენე 2605

ზადიანთკარი                             2605

კოდისწყარო                              2605

ნიგოზა                                       2605

სარიბალი                                   2605

ქვემო რენე                                 2605

ყარაფილა                                  2605

ჩობალაური                                2605

ზემო ხანდაკი 2606

ზენადრისი                                 2606

ფაშიანი                                      2606

ჭყოპიანი                                    2606

თელათგორი 2607

გომისჯვარი                                 2607

ლავრისხევი                                2607

წინარეხი                                     2607

თელიანი 2608

სასირეთი                                    2608

იგოეთი 2609

მრგვალი ჭალა                            2609

კავთისხევი 2610

გუდალეთი                                 2610

ეზატი                                        2610

თვალადი                                    2610

იდლეთი                                     2610

ქებაანი                                       2610

ქვემო ჩოჩეთი                             2610

ლამისყანა 2611

თვაურები                                  2611

ხვითი                                         2611

მეტეხი 2612

მეტეხი 1                             2613

ბარნაბიანთკარი                         2613

ოკამი 2614

თეზი                                          2614

ფერმა                                         2614

ჩანგილარი                                  2614

სამთავისი 2615

თოგოიანი                                   2615

ბოჟამი                                       2615

ქვემო გომი 2616

ბორტა                                       2616

ნიაბი                                         2616

ქვემო ჭალა 2617

ახალშენა                                   2617

გამდლისწყარო                          2617

გორაკა                                       2617

ვაკე                                           2617

პანტიანი                                    2617

საკორინთლო                             2617

ხოვლე 2618

ლაგოდეხის რაიონი

ლაგოდეხი 2700

მაწიმი                                        2700

რაჭისუბანი                                2700

აფენი 2701

არეშფერანი                                2701

ბაღდადი                                    2701

გვიმრიანი                                   2701

ზემო ბოლქვი                              2701

ზემო ნაშოვარი                           2701

ონანაური                                    2701

ფოდაანი                                     2701

ქევხიანი                                      2701

ქვემობოლქვი                              2701

ქვემო ნაშოვარი                           2701

ჭაბუკიანი                                    2701

ხოშატიანი                                   2701

ბაისუბანი 2702

ზემო მსხალგორი                         2702

პატარა გორი                              2702

ქვემო მსხალგორი                        2702

გიორგეთი 2703

ვერხვის მინდორი                        2703

ლაფნიანი                                    2703

ფიჩხის ბოგირი                            2703

ვარდისუბანი 2704

მშვიდობიანი                               2704

სვიდება                                      2704

საქობო                                        2704

ჰერეთისკარი                                      2704

კაბ ალი 2705

განჯალა                                       2705

დონა                                           2705

ზემო ხეჩილი                               2705

კარაჯალა                                    2705

უზუნთალა                                  2705

ფონა                                           2705

ქვემო ხეჩილი                              2705

კართუბანი 2706

ბოლოკიანი                                 2706

ნაინდროვალი                             2706

ნაწისქვილარი                             2706

ლელიანი 2707

ბალთა                                        2707

ბებურიანი                                  2707

მირსკისეული                             2707

ქალქვა-ნამესრალი                      2707

ნინიგორი 2708

განათლება                                  2708

გელათი                                       2708

გურგენიანი                                 2708

ზემო ხიზა                                   2708

ხიზაბავრა                                   2708

ულიანოვკა 2709

თამარიანი                                   2709

წითელი გორა                             2709

ჰერეთისკარი                              2709

შრომა 2710

კავშირი                                      2710

ცოდნისკარი 2711

თელა                                          2711

სვობოდნოე                                 2711

შეერთება                                    2711

ჩადუნიანი                                   2711

წიფლის წყარი                             2711

 

ლანჩხუთის რაიონი

ლანჩხუთი 2800

არჩეული 2801

ჩანჩეთი                                       2801

ჩიქვეთი                                       2801

აცანა 2802

ტელმანი                                     2802

ახალსოფელი 2803

გვიმბალაური 2804

ჯუნეწერი                                   2804

ეწერი 2805

ბაღლეფი                                   2805

ზემო აკეთი 2806

გაგური                                      2806

ჭანჭათი                                      2806

ლესა 2807

ჭინათი                                        2807

მამათი 2808

ქვემო მამათი                              2808

მაჩხვარეთი 2809

ორაგვე                                       2809

ნიგვზიანი 2810

ხაჯალია                                      2810

ნინოშვილი 2811

ყელა                                          2811

სუფსა 2812

გრიგოლეთი                                2812

ტაბანათი                                    2812

ხიდმაღალა                                 2812

ქვემო აკეთი 2813

ქვიანი 2814

ჯაპანა                                          2814

ღრმაღელე 2815

ომფარეთი                                   2815

ორმეთი                                       2815

შრომისუბანი 2816

ჯიხანჯირი                                    2816

შუხუთი 2817

ზემო შუხუთი                              2817

ქვემო შუხუთი                             2817

ჩიბათი 2818

ზემო ჩიბათი                                2818

ქვემო ჩიბათი                               2818

ჩოლობარგი 2819

ნიგოეთი                                      2819

ჭყონაგორა                                  2819

ჩოჩხათი 2820

გულიანი                                      2820

კოკათი                                        2820

მოედანი                                      2820

ხორეთი                                       2820

ჯურუყვეთი 2821

წყალწმინდა 2822

 

ლენტეხის რაიონი

ლენტეხი 2900

ბაბილი                                       2900

გულიდა                                      2900

კახურა                                        2900

ლასკადურა                                2900

ლექსურა                                    2900

მაცხვარ ლამეზური                     2900

მელურა                                      2900

ყარიში                                        2900

თეკალი                                      2901

ბულეში                                      2901

დურაში                                      2901

ლეუშერი                                   2901

მამი                                            2901

მუწდი                                        2901

საყდარი                                     2901

ტვიბი                                        2901

ფანაგა                                        2901

შტვილი                                     2901

ჭველიერი                                  2901

ჭველფი                                      2901

ჟახუნდერი 2902

ლამფალაში                                2902

ლემზაგორი                                2902

ლეღვანი                                     2902

ჩუკული                                     2902

ხერია                                         2902

რცხმელური 2903

გვიმბრალა                                  2903

ლაღვარვაში                                2903

ნაღომარი                                    2903

ყვედრეში                                   2903

სასაში 2904

ლუჯი                                          2904

ლეკოსანდი                                2904

მებეცი                                       2904

ჩიხარეში 2905

ახალშენი                                   2905

ლაშხარაში                                 2905

მარგვიში                                    2905

მახაში                                        2905

მელე                                          2905

ნაცული                                      2905

ღობი                                          2905

შკედი                                         2905

ცანა 2906

ზესხო                                         2906

ყორულდაში                               2906

ხელედი 2907

ბავარი                                        2907

ლესემა                                        2907

მანანაური                                   2907

ფაყი                                           2907

ცხუმალდი                                  2907

წანაში                                       2907

ხაჩეში                                        2907

ხოფური 2908

მაზაში                                        2908

ნანარი                                        2908

წიფლაკაკია                                2908

მარნეულის რაიონი

მარნეული 3000

ჯანდარა                                      3000

ალგეთი 3001

ამბაროვკა                                  3001

ალგეთი 1                            3002

აზიზქენდი                                 3002

აჯიისქენდი                                 3002

საბირქენდი                                3002

თაზაქენდი                                 3002

აღამედლი 3003

კუშჩი                                        3003

ულაშლო                                    3003

არაფლო 3004

ახალი მამუდლო                         3004

ენიქედი                                      3004

სეიდხოჯალი                               3004

ახკერფი 3005

ულიანოვკა                                  3005

ჩანახჩი                                       3005

დამია-გიურარხი 3006

ახლო                                         3006

დამია                                         3006

კიროვკა                                     3006

თამარისი 3007

ალავარი                                     3007

ახალი დიოგონისი                       3007

თექალი 3008

ქირაჩ-მუღანლო                          3008

ხანჯიგაზლო                                3008

კასუმლო 3009

ბაითალო                                    3009

ბეითარაფი                                 3009

ორჯონიკიძე 3010

ბეგლიარი                                   3010

მირზოევკა                                  3010

წერეთელი                                  3010

ოფრეთი 3011

ხოხმელი                                     3011

სადახლო 3012

ბურმა                                        3012

მოლაოღლი                                3012

ტაზაკენტი                                 3012

ხულდარა                                   3012

ქაფანახჩი 3013

ილმაზლო                                   3013

ქესალო 1                                    3013

ქესალო 2                                    3013

ქეშალო 3014

ქურთლარი 3015

ბაიდარი                                      3015

დიდი მუღანლო                           3015

ლეჟბადინი                                  3015

ყაჩაღანი 3016

ყიზილ-აჯლო 3017

ყულარი 3018

ზემო ყულარი                             3018

კარიხლო                                    3018

ქვემო ყულარი                            3018

შაუმიანი 3019

ახყულა                                       3019

კუდრო                                       3019

სიონი                                          3019

წერაქვი                                      3019

ხიხანი                                         3019

შულავერი 3020

ბუდიონოვკა                               3020

დაშთაფა                                     3020

ზემო სარალი                              3020

იმირი                                          3020

კრასნოე                                      3020

ქვემო სარალი                             3020

წოფი 3021

ბურდაძორი                                3021

გულუბახი                                   3021

ხოჯორნი 3022

მარტვილის რაიონი

მარტვილი 3100

ნალეფსაო                                   3100

ნახარებაო                                   3100

საელიაო                                     3100

აბედათი 3101

ლექაჯაიე                                    3101

ლემიქავე                                    3101

ჯოლევი                                                               3101

ბანძა 3102

ლევახანე                                    3102

ლეკეკელიე                                 3102

ლეპატარაიე                               3102

გაჭედილი 3103

პატარა თამაკონი                        3103

სკურდი                                      3103

დიდი ინჩხური 3104

ლებაჩიე                                     3104

პატარა ინჩხური                          3104

დიდი ჭყონი 3105

ლედგებე                                    3105

ოჩე                                             3105

ჟინოთა                                       3105

დიდი ჭყონი 1                      3106

დოშაყე                                       3106

ლეჟვანიე                                    3106

ლემიქავე                                    3106

ვედიდკარი 3107

ლეფორჩხუე                               3107

მახათი                                        3107

მუხურჩა                                                             3107

ორქა                                           3107

ზედა ნაგვაზაო 3108

ლეკვანტალიანე                          3108

თამაკონი 3109

თარგამეული                               3109

პატარა ნამიკოლაო                     3109

კურზუ 3110

გოდოგანი                                   3110

დობერარზენი                            3110

დღვანა                                       3110

საბერულავე                               3110

სანაჭყებიო                                 3110

ლეხაინდრაო 3111

ნოჯიხევი                                    3111

სტეფანდაბა                               3111

მეორე ბალდა 3112

მესამე ბალდა                             3112

პირველი ბალდა                         3112

მეორე კიწია 3113

მეორე ნამიკალაო 3114

ნაჯახაო 3115

ნაგებერაო                                  3115

ნახუნაო 3116

ნოღა 3117

წინა კვერკვე                               3117

ჭაბურთა                                     3117

ონოღია 3118

პირველი გურძემი 3119

სალხინო 3120

ვახა                                            3120

ლეგულორდავე                           3120

ლესხულუხე                                3120

ლეცავე                                       3120

პატარა ჟინოთა                           3120

წაჩხურე                                      3120

სერგიეთი 3121

ბომბოთი                                    3121

ტალერი 3122

ეწერი                                         3122

ნობულევი                                  3122

პატარა ოჩე                                3122

ქვედა ნაგვაზაო 3123

ქვედა ხუნწი 3124

ზედა ხუნწი                                3124

ლეციცხვაიე                               3124

მესტიის რაიონი

მესტია 3200

დიზი 3201

ქვედა იფარი                              3201

ყაზაყი                                       3201

შდიხირი                                    3201

ხელრა                                       3201

დოლასვიფი 3202

ბოგდანარი                                 3202

დოლი                                        3202

ლანხვრი                                    3202

ნაშთქოლი                                  3202

უშხვანარი                                  3202

ქართვანი                                    3202

ჭკიდანარი                                  3202

იენაში 3203

იფხი                                           3203

კვანჭიანარი                                3203

ლახუშდი                                    3203

ლაჰილი                                      3203

ლეშუკვი                                    3203

მაცხვარიში                                 3203

სიდიანარი                                  3203

შყალერი                                    3203

ისკარი 3204

ბარში                                         3204

ებუთი                                        3204

კალაში                                       3204

ლადლერი                                   3204

ლანტელი                                    3204

ლაშხლერი                                  3204

უსგვირი                                      3204

ფხუტრერი                                  3204

ქურაში                                        3204

ცალანარი                                    3204

ჭელირი                                       3204

იფარი 3205

ადიში                                         3205

ბოგრეში                                     3205

ზეგანი                                         3205

ნაკიფარი                                     3205

ფეხი                                            3205

ლალხორი 3206

აგრაი                                          3206

დავბერი                                     3206

ვიჩნაში                                       3206

იფრალი                                      3206

ლასკრალი                                  3206

ხალდე                                        3206

ხე                                               3206

ლახამულა 3207

ზედა ლახამულა                          3207

ნოდაში                                       3207

ქვედა ლახამულა                        3207

ჰამაშ-თოთულეში                       3207

ლემსია 3208

კაერი                                         3208

ლაშთხვერი                                3208

ნესგუნი                                      3208

სოლი                                         3208

ქაშვეთი                                     3208

ხეშკილდი                                  3208

ლეწფერი 3209

ზედა მარღი                                3209

ლარილარი                                 3209

ლახამი                                       3209

ლეკულმახა                                3209

ლუხი                                          3209

სგურიში                                     3209

ტიტა                                          3209

ქვედა მარღი                               3209

ყარი                                           3209

მაზერი 3210

ახალშენი                                    3210

ტვებიში                                     3210

ჭოხულდი                                   3210

ნაკი 3211

თავრალი                                    3211

კირხულდაში                              3211

ხერხვაში                                    3211

სვიფი 3212

ლაბსყალდი                                3212

ლეზგარა                                    3212

სგობულდი                                 3212

ღობალდი                                   3212

ფარი 3213

ზარგალი                                    3213

კაცხი                                          3213

ლამხერი                                     3213

ლაყვირი                                     3213

ღეშდერი                                    3213

ყვანა                                          3213

ხოსრალი                                    3213

ჩაჟაში 3214

მურყმელი                                  3214

ჟიბიანი                                      3214

ჩვიბიანი                                     3214

წვირმი 3215

აცი                                             3215

ელი                                            3215

ლამულდი                                   3215

ჩობანი                                        3215

ჭოლაში 3216

არცხელი                                    3216

ზარდლაში                                 3216

ლასუნყვირი                               3216

ლახირი                                      3216

მაჯვდიერი                                  3216

მურშკელი                                  3216

ჟაბეში                                        3216

ჟამუში                                        3216

ღვებრა                                       3216

ჩვაბიანი                                      3216

ცალდაში                                    3216

ხაიში 3217

ბარჯაში                                      3217

გაღმა ხაიში                                3217

ზედა ვედი                                  3217

ზედა წვირმინდი                         3217

თოთანი                                       3217

იდლიანი                                     3217

სკორმეთი                                   3217

ქვედა ვედი                                 3217

ქვედა წვირმინდი                        3217

ციცხვარი                                    3217

ჭვერი                                          3217

ჯორკვალი                                   3217

მცხეთის რაიონი

მცხეთა 3300

მცხეთა 1                             3301

არმაზი                                       3301

კარსანი                                      3301

მუხათგვერდი                             3301

მცხეთა 2                            3302

წიწამური                                   3302

გალავანი 3303

არაშენდა                                    3303

ბუხიანი                                      3303

ბიწმენდი                                    3303

ზაქარო                                       3303

კოტორაანთკარი                         3303

ნავდარაანთკარი                         3303

წინამძღვრიანთკარი                    3303

ჭილაანთკარი                              3303

ჯიღაურა                                     3303

გლდანი 3304

დიღომი 3305

დიდგორი                                    3305

ვეძისი                                         3305

ზურგოვანი                                  3305

თელოვანი                                   3305

ზაჰესი 3306

ლისი 3307

აგარაკი                                      3307

ბევრეთი                                     3307

თხინვალა                                    3307

მსხალდიდი                                 3307

წოდორეთი                                 3307

მისაქციელი 3308

ახალდაბა                                    3308

ახალუბანი                                   3308

აღდგომიანთკარი                      3308

ლამი                                           3308

ნავაზარი                                     3308

ნატახტარი                                  3308

უფურეთი                                    3308

ფრეზეთი                                     3308

მუხრანი 3309

ვაზიანი                                       3309

ვარდისუბანი                               3309

პატარა ქანდა                              3309

ნიჩბისი 3310

ახალი ნიჩბისი                             3310

ზემო ნიჩბისი                               3310

სასხორი                                       3310

ქვემო ნიჩბისი                              3310

საგურამო 3311

ახალი სოფელი                            3311

შანკევანი                                    3311

ქსანი 3312

ციხისძირი                                   3312

ქსოვრისი 3313

ცხვარიჭამია 3314

თეზამი                                        3314

კევლიანი                                     3314

ძალისი 3315

ერედა                                          3315

ძეგვი 3316

ხეკორძი                                       3316

ძველი ქანდა 3317

წეროვანი 3318

გოროვანი                                     3318

სხალტბა                                      3318

ჩარდახი                                       3318

წილკანი 3319

 

ნინოწმინდის რაიონი

ნინოწმინდა 3400

დიდი ხანჩალი 3400

კათნატუ 3400

პატარა ხანჩალი 3400

ნინოწმინდა 1                       3401

არაქალი 3402

პატარა არაქალი                          3402

განძანი 3403

საღამო                                        3403

გონდრიო 3404

მაწვარა                                       3404

პატარა ხანჩალი                          3404

გორელოვკა 3405

ეფრემოვკა                                  3405

დილითი 3406

ეშტია 3407

ნაურმა                                       3407

თორია 3408

ორლოვკა 3409

სპასოვკა                                    3409

ოროჯოლარი 3410

ჟდანოვი 3411

კალინინო                                   3411

რადიონოვკა 3412

სათხე 3413

ტამბოვკა 3414

ასპარა                                        3414

ფოკა 3415

ვლადიმიროვკა                           3415

ყულალისი 3416

ჯიგრაშენი 3417

ხორენია                                     3417

ოზურგეთის რაიონი

ოზურგეთი 3500

მაგნეტიტი                                  3500

ოზურგეთი 1                               3501

ოზურგეთი 2                               3502

სოფ. ოზურგეთი                          3502

ოზურგეთი 3                        3503

ანასეული                                    3503

ასკანა 3504

დაბალი ეწერი                            3504

მზიანი                                        3504

ბაილეთი 3505

ახალი სოფელი                           3505

ჭანიეთური                                 3505

ბახვი 3506

ზედა ბახვი                                 3506

მშვიდობაური                             3506

ოქროსქედი                                 3506

ქვედა ბახვი                                3506

ბოხვაური 3507

ჭალა                                           3507

გურიანთა 3508

ციხისფერდი                               3508

დვაბზუ 3509

გაღმა დვაბზუ                                   3509

ციხისფერდი                               3509

ვაკიჯვარი 3510

ფამფალეთი                                3510

ზემო ნატანები 3511

კონჭკათი 3512

განთიადი                                    3512

ლაითური 3513

ნარუჯა                                3513

ლიხაური 3514

აჭი                                             3514

ვაშტიალი                                   3514

კვაჭალათი                                  3514

ნიაბაური                                    3514

ქაქუთი                                       3514

ჭანიეთი                                               3514

მაკვანეთი 3515

გოგიეთი                                     3515

ზედა მაკვანეთი                           3515

ქვედა მაკვანეთი                          3515

მელექედური 3516

მერია 3517

ნაღობილევი                               3517

ჯახვათა                                       3517

ხვარბეთი                                    3517

მთისპირი 3518

ვანისქედი                                   3518

ოქროსქედი                                 3518

უკანავა                                       3518

ნაგომარი 3519

მაღალი ეწერი                             3519

ჟანაურა                                      3519

შუაისნარი                                  3519

ნასაკირალი 3520

ნატანები 3521

თხინვალი                           3521

ქვედა ნატანები                          3521

შეკვეთილი                                3521

ურეკი 3522

წვერმაღალა                       3522

შემოქმედი 3523

გომი                                          3523

გონების კარი                             3523

კვირიკეთი                                 3523

წითელმთა                                  3523

შრომა 3524

ვაკე                                            3524

ზედუბანი                                   3524

მოცვნარი                                    3524

ორმეთი                                      3524

ხრიალეთი                                  3524

ცხემლისხიდი 3525

ბაღდადი                                    3525

ზედა უჩხუბი                              3525

ძიმითი 3526

ზედა ძიმითი                               3526

ქვედა ძიმითი                              3526

ჯუმათი 3527

ბოგილი                                       3527

იანეთი                                         3527

სილაური                                             3527

ძირი ჯუმათი                                3527

 

ონის რაიონი

 

ონი 3600

კომანდელი                                3600

ლარგვანთა                                 3600

ლაჩთა                                        3600

ნიგზვნარა                                  3600

სომიწო                                       3600

სორტუანი                                  3600

ქრისტესი                                   3600

ღარი                                          3600

შეუბანი                                     3600

შოვი                                          3600

წმენდაური                                 3600

წოლა                                         3600

ხირხონისი                                  3600

ბარი 3601

მთისკალთა                                 3601

მრავალძალი                               3601

ქვემო ბარი                                 3601

გლოლა 3602

ირი 3603

ქვედი                                         3603

წედისი                                       3603

კვაშხიეთი 3604

ბოყვა                                         3604

ზუდალი                                     3604

შქმერი                                       3604

პიპილეთი 3605

ონჭევი                                       3605

ჟაშქვა                                       3605

საკაო 3606

მაჟიეთი                                     3606

ხიდეშლები                                3606

სორი 3607

გადამში                                     3607

ჭვებარი                                     3607

უწერა 3608

გომი                                          3608

ნაკიეთი                                     3608

ნიგავზები                                  3608

ჟამიერეთი                                 3608

ჯინჭვისი                                    3608

ფარახეთი 3609

სევა                                           3609

შარდომეთი                                3609

ჩორდი                                       3609

ჭიბრევი                                     3609

ღები 3610

ცხმორი 3611

ბაჯიხევი                                     3611

ფსორი                                        3611

ჭიორა 3612

რუსთავი (ქალაქი)

რუსთავი 3700

რუსთავი 1                            3701

რუსთავი 2                            3702

რუსთავი 3                            3703

რუსთავი 4                            3704

რუსთავი 5                            3705

რუსთავი 6                            3706

 

საგარეჯოს რაიონი

საგარეჯო 3800

საგარეჯო 1                         3801

ბადიაური 3802

ბოგდანოვკა                               3802

შიბლიანი                                   3802

გიორგიწმინდა 3803

ანთოკი                                       3803

მარიამჯვარი                                3803

გომბორი 3804

ასკილაური                                 3804

გორანა                                       3804

ვაშლოვანი                                 3804

ვერონა                                       3804

იკვლივ გორანა                           3804

კოჭბაანი                                    3804

ოთარაანთკარი                           3804

რუსიანი                                     3804

თოხლიაური 3805

იორმუღანლო 3806

დუზაგრამა                                 3806

თულარი                                     3806

კაზლარი                                    3806

ლამბალო                                   3806

პალიო                                        3806

ქეშალო                                      3806

კაკაბეთი 3807

ვერხვიანი                                   3807

მანავი 3808

ბურდიანი                                   3808

ნინოწმინდა 3809

წყაროსთავი                                3809

პატარძეული 3810

უჯარმა 3811

პალდო                                        3811

ყანდაურა 3812

ჩაილური 3813

ხაშმი 3814

სამტრედიის რაიონი

სამტრედია 3900

სამტრედია 1                      3901

სამტრედია 2                      3902

სამტრედია 3                      3903

სამტრედია 4                      3904

სამტრედია 5                      3905

სამტრედია 6                      3906

ბაში 3907

ზედა ბაში                                  3907

მეორე ეწერ-ბაში                        3907

პირველი ეწერ-ბაში                    3907

შუა ბაში                                    3907

გომი 3908

გომმუხაყრუა                              3908

გომნატეხები                               3908

დაბლა გომი                                3908

დაბლა ეწერი                              3908

დაფნარი                                     3908

დობირო                                     3908

ზედა ეწერი                                3908

კვირიკე                                      3908

კეთილაური                                3908

მთისძირი                                    3908

ცივწყალა                                   3908

გორმაღალი 3909

ქვაყუდე                                     3909

ეწერი 3910

ახალი სოფელი                           3910

კვიმრალა კეჭინარი                     3910

პატარა ეწერი ოჭოფა                  3910

ჯიგთუბანი                                  3910

იანეთი 3911

კულაში 3912

კვირიკე                                      3912

ნაბაკევი                                     3912

ხუნჯულაური                              3912

მელაური 3913

მიწაბოგირა                                 3913

ხიბლარი                                     3913

ოფეთი 3914

დიდი ოფეთი                               3914

მტერჩვეული                              3914

პატარა ოფეთი                            3914

წიაღუბანი                                  3914

საჯავახო 3915

გამოჩინებული                            3915

ზემო აბაშა                                 3915

ნიგორზღვა                                 3915

ქვემო აბაშა                                3915

ჭოგნარი                                     3915

ტოლები 3916

ბუღნარა                                     3916

ვაზისუბანი                                3916

ნოღა                                          3916

ღანირი 3917

ჭაგანი                                        3917

ჩხენიში 3918

ნინუა კუთხე                               3918

ჯიხაიში 3919

საჩხერის რაიონი

საჩხერე 4000

დუნთა                                         4000

საჩხერე 1                            4001

საჩხერე 2                            4002

სხვიტორი                                   4002

არგვეთი 4003

ბახიოთი                                     4003

მახათაური                                  4003

სავანე                                         4003

შალაური                                    4003

გორისა 4004

გაღმა არგვეთი                            4004

ივანწმინდა 4005

მერჯევი                                      4005

იტავაზა 4006

ეთო-ეხვევი                                 4006

იცქისი                                        4006

დურევი                                      4006

ცხამი                                          4006

კორბოული 4007

გოგოლაძეები                              4007

კაპანაძეები                                 4007

მაჭარაშვილები                           4007

ნიგვზარა                                     4007

სისვაძეები                                  4007

შომახეთი                                    4007

პერევი 4008

სინაგური                                    4008

ქარძმანი                                     4008

ჭურნალი                                    4008

ჯრია                                           4008

საირხე 4009

ჭორვილა                                    4009

სარეკი 4010

ბაჯითი                                        4010

მოხვა                                          4010

უზუნთა                                      4010

ქვემოხევი                                   4010

ცხომარეთი                                  4010

ქორეთი 4011

კალვათა                                     4011

ჩიხა 4012

ზედა ორღული                            4012

ქვედა ორღული                          4012

ჭალა 4013

დარყა                                         4013

დრბო                                         4013

იფხორა                                      4013

საკოხია                                      4013

სატიტე                                      4013

სპეთი                                         4013

ღონა                                          4013

ჭალოვანი 4014

ვაკისა                                        4014

ლიჩი                                          4014

ღოდორა                                     4014

ხვანი                                          4014

ჯალაურთა 4015

მოძვი                                         4015

სენაკის რაიონი

სენაკი 4100

სენაკი 1                              4101

შხეფი                                 4101

 

სენაკი 2                              4102

სენაკი 3                              4103

სენაკი 4                              4104

სენაკი 5                              4105

მენჯი                                          4105

ახალსოფელი 4106

ისრულა                                     4106

საგადელიო                                4106

საჟვანიო                                    4106

ძონძირი                                     4106

გეჯეთი 4107

გეჯეთი 1                             4108

ეკი 4109

ზანა 4110

ეწერი                                         4110

საესებუო                                   4110

საკვაშალიო                               4110

სატყებუჩაო                               4110

საშურღაიო                                4110

ზემო ჭალადიდი 4111

ჭალადიდი                                 4111

თეკლათი 4112

გოლასკური                               4112

ტყირი                                       4112

კოტიანეთი 4113

ლეძაძამე 4114

ბეთლემი                                    4114

კვაუთი                                      4114

ლეგოგია                                    4114

ნოქალაქევი 4115

ნოსირი 4116

საბესელიო                                4116

საბოხუო                                    4116

საკილასონიო                             4116

საოდიშარიო                              4116

სასიმონიო                                  4116

სასირიო                                     4116

უშაფათი 4117

ფოცხო 4118

ფოცხო 1                             4119

შუა ნოსირი 4120

მეორე ნოსირი                            4119

ძველი სენაკი 4121

ხორში 4122

 

სიღნაღის რაიონი

სიღნაღი 4200

ქედელი                                      4200

ანაგა 4201

ასანური 4202

კვენაკელი                                  4202

ბოდბისხევი 4203

ვაქირი 4204

ზემო ბოდბე 4205

ნუკრიანი 4206

ზემო მაღარო                             4206

ჭოტორი                                    4206

ნუკრიანი 1                         4207

საქობო 4208

მაშინაარი                                  4208

ტიბაანი 4209

პრასიაანი                                  4209

ულიანოვკა 4210

ქვემო ბოდბე 4211

ქვემო მაღარო 4212

ქვემო მაჩხაანი 4213

ფანიანი                                      4213

ყარაღაჯი 4214

ხორნაბუჯი                                 4214

ძველი ანაგა 4215

წნორი 4216

ხირსა 4217

ჯუგაანი 4218

 

ტყიბულის რაიონი

ტყიბული 4300

ტყიბული 1                         4301

ტყიბული 2                         4302

ტყიბული 3                         4303

ტყიბული 4                         4304

გურნა 4305

ანტორია                                      4305

ბობოთი                                       4305

კითხიჯი                                       4305

კისორეთი                                   4305

კორეეთი                                     4305

ნაძვა                                           4305

ციხია                                    4305

კურსები 4306

გელათი                               4306

მოწამეთა                                    4306

მუხურა 4307

ორპირი 4308

კოკა                                           4308

ლაფეთი                                      4308

მანდიკორი                                  4308

ნაბოსლევი                                  4308

ოხომირა                                     4308

შუყერი                                       4308

ჭყეპი                                          4308

ჯონია                                          4308

საწირე 4309

დაბაძველი                                  4309

ზედუბანი                                    4309

ძიროვანი                                     4309

სოჩხეთი 4310

წყნორი                                        4310

ძმუისი                                         4310

ცუცხვათი 4311

ხრესილი 4312

ახალდაბა                                     4312

ბუეთი                                          4312

ივანეული                                     4312

ლეღვა                                          4312

ძუყნური                                      4312

წყალწითელა                                4312

ჯვარისა 4313

კიროვი                                         4313

ლაშია                                          4313

ოჯოლა                                 4313

ფოთი (ქალაქი)

ფოთი 400

ფოთი 1                                   4401

ფოთი 2                                 4402

ფოთი 3                                 4403

ფოთი 4                                 4404

ფოთი 5                                 4405

ფოთი 6                                 4406

ფოთი 7                                 4407

 

ქარელის რაიონი

ქარელი 4500

ბებნისი                                                4500

აბისი 4501

აფნისი                                        4501

ბერძენაული                               4501

ლეთეთი                                      4507

აბანო 4502

საციხური                                    4502

ჭვრინისი                                     4502

აგარა 4503

ავლევი 4504

კნოლევი                                     4504

ცერონისი                                   4504

ავნევი 4505

მუგუთი                                       4505

ნული                                          4505

ახალსოფელი 4506

ბრეთი 4508

არადეთი                                     4508

საღოლაშენი                               4508

წვერი                                         4508

ბრეთი 1                              4509

სასირეთი                                   4509

ძლევიჯვარი                                4509

ბრეძა 4510

ატოცი                                        4511

დირბი 4511

დვანი 4512

ტახტიძირი                                4512

ზემო ხვედურეთი 4513

ქვენაფლავი                                4513

ღვლევი                                      4513

ჭანდრები                                   4513

ხეობა                                         4513

ზღუდერი 4514

გვერძინეთი                                4514

იმერხევი                                    4514

კეხიჯვარი 4515

ვედრება                                    4515

თათანაანთუბანი                         4515

კლდუ                                        4515

სამწერისი                                  4515

სანებელი                                    4515

ქობესაანთუბანი                          4515

მოხისი 4516

კოდა                                          4516

ქაშქაშეთი                                   4516

რუისი 4517

ურბნისი 4518

ფცა 4519

თამარაშენი                                 4519

ქვემო ქაშქაშეთი                         4519

ღოღეთი                                     4519

ქვენატკოცა 4520

ქუთაისი (ქალაქი)

ქუთაისი 4600

ქუთაისი 1                           4601

ქუთაისი 2                           4602

ქუთაისი 3                           4603

ქუთაისი 4                           4604

ქუთაისი 6                           4606

ქუთაისი 7                           4607

ქუთაისი 8                           4608

ქუთაისი 9                           4609

ქუთაისი 10                         4610

ქუთაისი 11                         4611

ქუთაისი 12                         4612

ქუთაისი 13                         4613

ქუთაისი 14                         4614

ყაზბეგის რაიონი

ყაზბეგი 4700

გერგეტი                                    4700

გველეთი                                    4700

ცდო                                          4700

არშა 4701

აბანო                                         4701

ალმასიანი                                  4701

აჩხოტი                                      4701

ბურმაშიგი                                 4701

გაიბოტენი                                 4701

გიმრა                                         4701

დესი                                          4701

ერეთი                                        4701

ზემო ოქროყანა                          4701

თოთი                                         4701

კეტრისი                                    4701

კობი                                          4701

მნა                                             4701

ნოგყაუ                                       4701

რესი                                           4701

ტეფი                                          4701

უხათი                                         4701

 

ფანშეტი                                     4701

ქაიაიკაუ                                     4701

ქვემო ოქროყანა                          4701

ყანობი                                        4701

შევარდენი                                  4701

ცოცოლთა                                   4701

გუდაური 4702

განისი                                         4702

ერეთი                                         4702

საყურიანი                                   4702

სეთურნი                                     4702

ფალამკაუ                                   4702

ქუმლის ციხე                               4702

სიონი 4703

გარბანი                                       4703

გორისციხე                                  4703

ვარდისუბანი                              4703

ტორნისა                                     4703

ტყარშეტი                                  4703

ფხელშე                                      4703

ხურთისი                                     4703

ჟანობი                                        4703

სნო 4704

ართხმო                                       4704

ახალციხე                                    4704

კარკუჩა                                      4704

ქვემო აჩხოტი                              4704

ქოსელნი                                     4704

ჯუთა                                           4704

ყვარლის რაიონი

ყვარელი 4800

ალმატი 4801

ახალსოფელი 4802

სარუსო                                      4802

საცხენე                                      4802

ახალსოფელი 1                    4803

თივი                                           4803

ბალღოჯიანი 4804

თხილისწყარო                            4804

გავაზი 4805

გრემი 4806

გრძელი ჭალა                             4806

ენისელი 4807

კუჭატანი 4808

მთისძირი 4809

ოქტომბერი 4810

საბუე 4811

სანავარდო 4812

წიწკანაანთსერი 4813

ჭიკაანი 4814

შაქრიანი 4815

შილდა 4816

 

ჩოხატაურის რაიონი

ჩოხატაური 4900

ბახმარო                                      4900

გოგოლესუბანი                           4900

გუთური                                      4900

ბუკისციხე 4901

იანეული                                     4901

ბუკნარი 4902

განახლება 4903

განთიადი 4904

გოგოური                                    4904

თხილაგანი                                  4904

გორაბერეჟოული                4905

გურისტყე 4906

გამოღმა დობირო                       4906

გაღმა დობირო                           4906

დაბლაციხე 4907

საყვავისტყე                               4907

ვანი 4908

ზემოერკეთი 4909

ზემოონჭიკეთი                           4909

ქვემოერკეთი                              4909

ქვემოონჭიკეთი                           4909

შუბანი                                       4909

ზემოსურები 4910

თავსურები                                 4910

ტობახჩო                                    4910

ქალა-ქადიგოური                        4910

შველოურ-ციციბოური                4910

ჩიკიტაური                                 4910

წითელგორა                                4910

ჭალა-ქადაგოური                        4910

ზემოფარცხმა 4911

შუაფარცხმა                                4911

ზომლეთი 4912

ზოტი 4913

კოხნარი 4914

ბურნათი                                    4914

ნაკადული                                  4914

წიფნარი                                     4914

ნაბეღლავი 4915

თავპანტა                                   4915

ქვაბღა                                       4915

ჩხაკაურა                                   4915

სამება 4916

ქვემოხეთი 4917

კალაგონი                                  4917

მამულარი                                  4917

ჩომეთი                                      4917

ქვენობანი 4918

ბასილეთი                                  4918

შუაგანახლება 4919

შუასურები 4920

ჩაისუბანი 4921

ვაზიანი                                      4921

ინტაბუეთი                                 4921

ხევი 4922

ბჟოლიეთი                                 4922

ბუქსირეთი                                4922

ხიდისთავი 4923

ახალშენი                                   4923

ზენობანი                                   4923

მეწიეთი                                     4923

ჭაჭიეთი                                     4923

წიფნაგვარა                                4923

ჭაჭიეთი                                                               4923

 

ჩხოროწყუს რაიონი

ჩხოროწყუ 5000

გარახა                                        5000

საროდინაო                                 5000

ახუთი 5001

მეორე ახუთი                              5001

პირველი ახუთი                          5001

საჩიტაიო                                    5001

ზუმი 5002

ზემო ზუმი                                  5002

ქვემო ზუმი                                 5002

თაია 5003

კირცხი 5004

ლეწურწუმე 5005

ნაგვაზუ                                      5005

ჯუმითი                                       5005

მეორე ლესიჭინე 5006

ოჩხომური                                  5006

მეორე ჭოღა 5007

ლექობალე                                 5007

მუხური 5008

ლეგახარე                                   5008

ქოყო                                          5008

ნაკიანი 5009

ლეახალე                                   5009

ლექარჩიე                                  5009

ნაფიჩხოვო 5010

ლედარსალე                              5010

ხანწკი                                       5010

პირველი ლესიჭინე 5011

პირველი ჭოღა 5012

სარაქონი 5013

ქვედა ჩხოროწყუ 5014

ლეჯიქიე                                    5014

ხაბუმე 5015

ცაგერის რაიონი

ცაგერი 5100

ზედა ლუხვანო                           5100

ზარაგულა                                  5100

ქვედა ლუხვანო                               5100

ალპანა 5101

აჭარა                                          5101

ზოგიში                                       5101

საირმე                                        5101

ცაგერა                                       5101

ზუბი 5102

ისუნდერი                                   5102

მახურა                                        5102

ლაილაში 5103

თაბორი                                       5103

სურმუში                                     5103

ღუ                                              5103

ლასურიაში 5104

დეხვირი                                      5104

მახაში                                         5104

ლაჯანა 5105

გაგულეჩი                                    5105

ლაცორია                                    5105

სპათაგორი                                  5105

უსახელო                                     5105

ხოჯი                                            5105

ნაკურალეში 5106

ცხუკუშერი                                 5106

ორბელი 5107

ზედა ორბელი                             5107

ლესინდი                                     5107

წილამიერი                                  5107

ზედა ლაჯანა                                5107

ოყურეში 5108

ოფიტარა                                    5108

ტვიში 5109

ლახეფა                                      5109

ორხვი                                        5109

ქორენიში                                   5109

ქვედა ღვირიში 5110

ნასპერი                                      5110

სანორჩი                                     5110

უცხერი                                      5110

ზედა ღვირიში                            5110

ქვედა ცაგერი 5111

გვესო                                         5111

ჭალისთავი                                 5111

ჩხუტელი 5112

ლასხანა                                      5112

წიფერჩი 5113

ბარდნალა                                  5113

კენაში                                        5113

ლარჩვალი                                  5113

ქულბაქი                                    5113

შუა აღვი                                                  5113

ჩქუმი                                         5113

 

წალენჯიხის რაიონი

წალენჯიხა 5200

წალენჯიხა 1                        5201

წალენჯიხა 2                        5202

წალენჯიხა 3                        5203

ლარა-მედანი 5204

ლია 5205

მიქავა 5206

მუჟავა 5207

ნაკიფუ 5208

ობუჯი 5209

ორჯონიკიძე 5210

ოჭანე 5211

პალოური 5212

სამესხიო 5213

საჩინო 5214

საჩინო 1                              5215

ულურია 5216

ფახულანი 5217

ფოცხოეწერი 5218

ჩქვალერი 5219

ჭალე 5220

ჯაღირა 5221

ჯგალი 5222

ჯვარი 5223

ჯვარი 1                               5224

 

 

 

წალკის რაიონი

წალკა 5300

დაშბაში                                      5300

ხადიკი                                        5300

ავრანლო 5301

არჯევან-სარვანი 5302

თეჯისი                                        5302

ჩოლიანი                                     5302

აშკალა 5303

ახალიკი 5304

ნეონ-ხარაბა                                5304

შოპიაკი                                      5304

ბაშკოო 5305

იმერა                                          5305

კარაკომი                                     5305

ლივადი                                       5305

ბეშთაშენი 5306

საფარ-ხარაბა                              5306

გუმბათი 5307

გუნია-კალა 5308

ედიქილისა 5309

თიქილისა                                   5309

თრიალეთი 5310

ბედიანი                                      5310

ჩაპაევკა                                      5310

ხრამჰესი                                     5310

კაბური 5311

კუშჩი 5312

ბურნაშეთი                                 5312

ოლიანიკი                                   5312

ნარდევანი 5313

აიაზმა                                        5313

რეხა 5314

ხანდო                                         5314

ქარიაქი 5315

ყიზილქილისა 5316

ოზნი                                           5316

ჩივთქილისა 5317

თამალა-ხარაბა                            5317

წინწყარო 5318

დარაკოვი                                    5318

სანთა                                          5318

ხაჩკოი 5319

ჯინისი 5320

წყალტუბოს რაიონი

წყალტუბო 5400

წყალტუბო 1                       5401

წყალტუბო 2                       5402

ხომული                                      5402

წყალტუბო 3                       5403

თერნალი                                    5403

გეგუთი 5404

გვიშტიბი 5405

გუბის წყალი                              5405

პირველი წყალტუბო                  5405

გუმბრა 5406

ბანოჯა                                        5406

დღნორისა 5407

საჩხეურა                                    5407

მაღლაკი 5408

მიწაწითელი                                5408

მესხეთი 5409

მექვენა 5410

დერჩი                                         5410

ჭაშლეთი                                     5410

მუხიანი 5411

ოფურჩხეთი 5412

გუმათი                                                                5412

ნამოხვანი                                    5412

საკირე                                        5412

ჯიმასტარო                                                        5412

ოფშკვითი 5413

რიონი 5414

ზარათი                                                                5414

სორმონი                                                              5414

ჭოლევი                                       5414

საყულია 5415

ტყაჩიბი 5416

პატრიგეთი                                                         5416

ფარცხანაყანები 5417

ფარცხანაყანები 1                5418

მინდორი                                     5418

ქვიტირი 5419

ჩუნეში 5420

მეორეუბანი                                5420

ქვილიშორი                                                        5420

ცხუნკური 5421

ყუმისთავი                                  5421

წყნეთი 0181

ჭიათურის რაიონი

ჭიათურა 5500

ბუნიკაური                                 5500

თაბაგრები                                  5500

სარქველეთუბანი                        5500

სკინდორი                                   5500

წინსოფელი                                5500

ჭილოვანი                                   5500

ჭიათურა 1                          5501

ჭიათურა 2                          5502

დარკვეთი                                  5502

ჭიათურა 3                          5503

ჭიათურა 4                          5504

ბერეთისა 5505

ზედა ბერეთისა                          5505

გეზრული 5506

ვაჭევი 5507

ჯოხოეთი                                     5507

ზოდი 5508

ზედუბანი                                   5508

მოხოროთუბანი                           5508

ითხვისი 5509

ბეგიაური                                    5509

ბჟინევი                                       5509

კაცხი 5510

დიდი კაცხი                                 5510

ეწერი                                         5510

მორძგვეთი                                  5510

ნავარძეთი                                   5510

სალიეთი                                     5510

ჯოყოეთი                                     5510

მანდაეთი 5511

მეჩხეთური                                  5511

ტყემლოვანა                                5511

ქბილარი                                     5511

ჩხირაული                                   5511

ნიგოზეთი 5512

ზედა უსახელო                            5512

წყალშავი                                    5512

რგანი 5513

სვერი 5514

თვალუეთი                                  5514

ცხრუკვეთი                                 5514

პერევისა 5515

კალაური                                     5515

შუქრუთი                                    5515

უსახელო 5516

გუნდაეთი                                   5516

მერევი                                        5516

ქვედა უსახელო                          5516

წასრი                                         5516

ქვაციხე 5517

ბიღა                                           5517

რცხილათი                                  5517

საკურწიე                                    5517

ღვითორი 5518

მელეშუეეთი                               5518

წირქვალი 5519

მღვიმევი                                     5519

ქვედა ჭალოვანი                          5519

ხალიფაური                                 5519

ხვაშითი 5520

ვაკევისა                                      5520

ვანი                                            5520

ზედა ჭალოვანი                           5520

კვახაჯელეთი                               5520

ხრეითი 5521

ხარაგაულის რაიონი

ხარაგაული 5600

ახალსოფელი                             5600

ბაზალეთი                                  5600

ვანი                                           5600

ზარანი                                       5600

თეთრაწყარო                              5600

ისლარი                                      5600

საღანძილე                                 5600

სხლითი                                      5600

ფარცხნალი                                5600

ქროლი                                       5600

ღარიხევი                                    5600

ღუდუმექეთი                              5600

ჩხერი                                         5600

წიფი                                          5600

ჯაფარეული                                5600

ბორითი 5601

ამაშუკეთი                                  5601

ერეთა                                         5601

ვაშლევი                                     5601

კვესრევი                                    5601

მაქათუბანი                                 5601

საქასრია                                     5601

უბისა                                         5601

ციხისძირი                                  5601

ვახანი 5602

ზედუბანი                                   5602

სერბაისი                                    5602

ზვარე 5603

ნუნისი                                        5603

ჩრდილი                                      5603

კიცხი 5604

ბორი                                          5604

კიცხის იგორეთი                         5604

საქარიქედი                                 5604

ხიდარი                                       5604

ლაშე 5605

ლაშის იგორეთი                          5605

უჩამეთი                                      5605

ღვერკი                                       5605

ხემაღალი                                    5605

მარელისი 5606

დიდვაკე                                     5606

ლეღვანი                                     5606

პატარა სახვლარი                       5606

მოლითი 5607

ბაბი                                           5607

 

ბეჟათუბანი                                5607

დეისი                                         5607

ნებოძირი                                    5607

ქვები                                          5607

ჭარტალი                                    5607

სარგვეში 5608

საბე                                            5608

წითელიხევი                                5608

ხორითი                                       5608

ღორეშა 5609

წიფა 5610

გოლათუბანი                               5610

გუდაუთუბანი                             5610

ფონა                                           5610

წყალაფორეთი 5611

ვარძია                                         5611

ლახუნდარა                                 5611

ჩალხაეთი                                    5611

ხონი                                            5611

ხუნევი 5612

ბჟინევი 5612

გედსამანია 5612

ვერტყვილა                                 5612

ვერტყვიჭალა                              5612

ხევი 5613

გოლისი                                       5613

გრიგალითი                                  5613

ნადაბური                                    5613

ციცქიური                                    5613

წაქვა                                            5613

 

ხაშურის რაიონი

ხაშური 5700

ალი 5701

ახალუბანი                                 5701

ბრილი                                       5701

დუმაცხოვი                                5701

ზემო აძვისი                               5701

კლდისწყარო                             5701

მცხეთიჯვარი                              5701

ნაბახტევი                                  5701

უწლევი                                     5701

ქინძათი                                      5701

გომი 5702

აგარები                                     5702

დიდი სატივე                             5702

ვაყა                                           5702

პატარა სატივე                          5702

ქვემო აძვისი                              5702

ხიდისყური                                5702

დიდი ფლევი 5703

ზემო ბროლოსანი                      5703

კლდისწყარო                             5703

ნაცარგორა                                 5703

პატარა ფლევი                           5703

ტიტვინისწყარო                         5703

ტკოცა                                        5703

ქვემო ბროლოსანი                      5703

ყობი                                           5703

ჩორჩანა                                      5703

წაღვლი                                      5703

წეღვერი                                     5703

ოსიაური 5704

ახალსოფელი                              5704

ზემო ოსიაური                            5704

ქვემო ოსიაური                           5704

ტეზერი 5705

რუსაანთუბანი                            5705

სავანისუბანი                              5705

ყიფიანთუბანი                            5705

სურამი 5706

ბიჯნისი                                       5706

ბუღაურა                                    5706

გვერდისუბანი                            5706

დიდი ბეკამი                               5706

ზეკოტა                                      5706

იტრია                                        5706

ოძისი                                         5706

პატარა ბეკამი                            5706

ურთხვა                                      5706

ქემფერი                                     5706

ჩუმათელეთი                              5706

ცედანი                                       5706

ცივწყარო                                   5706

ცოცხნარა                                   5706

წაბლოვანა                                 5706

ქვიშხეთი 5707

ბეღლეთი                                    5707

ბულბულისციხე                          5707

მონასტერი                                  5707

სათივე                                        5707

სარმანიშვილისკარი                    5707

ტაშისკარი                                  5707

ცხრამუხა 5708

დამჩხრეულა                               5708

თაგვეთი                                      5708

რბონა                                         5708

ქაშვეთი                                      5708

ხცისი 5709

ალექსანდრეწყარო                      5709

ახალშენი                                    5709

დიდი თხილნარა                          5709

დიდი ყელეთი                             5709

დიდი ხავლეთი                            5709

იმერლიანთკარი                          5709

კრისხევი                                     5709

მიწობი                                        5709

ნადარბაზევი                               5709

პატარა თხილნარა                       5709

პატარა ყელეთი                          5709

პატარა ხალები                           5709

სარტყელა                                  5709

ღართა                                        5709

ღვრიაწყალი                               5709

ხობის რაიონი

ხობი 5800

ხობი 1                                 5801

გურიფული                                 5801

ალიონი 5802

ახალი ხიბულა 5803

ახალი სოფელი 5804

ბია 5805

ბულიწყუ 5806

გაღმა საჯიჯაო 5807

თორსა 5808

ნოჯიხევი 5809

პატარა ფოთი 5810

პირველი ხორგა 5811

საბაჟო 5812

საგვიჩიო 5813

საჯიჯაო 5814

ქარიატა 5815

ქვემო ქვალონი 5816

ყულევი 5817

შუა ხორგა 5818

ძველი ხიბულა 5819

ჭითაუშქური 5820

ხამისქური 5821

ხეთა 5822

ხონის რაიონი

ხონი 5900

ხონი 1                                 5901

ხონი 2                                 5902

ახალშენი                                    5902

 

ხონი 3                                 5903

ახალბედისეული 5904

გორდი 5905

გოჩა-ჯიხაიში 5906

გუბი 5907

პატარა გუბი                              5907

შუა გუბი                                   5907

დედალაური 5908

ბესიაური                                   5908

ივანდიდი 5909

კინჩხა 5910

ზედა კინჩხა                                5910

საწისქვილო                                5910

ფერდი კინჩხა                             5910

ქვედა კინჩხა                               5910

კონტუათი 5911

კუხი 5912

დიდი კუხი                                  5912

პატარა კუხი                               5912

მათხოჯი 5913

ნახახულევი 5914

საწულუკიძეო                             5914

პატარა ჯიხაიში 5915

ქუტირი 5916

გვაზოური                                   5916

ღვედი 5917

ძეძილეთი 5918

გელავერი                                   5918

გვაშტიბი                                    5918

ორგვეთი                                     5918

ხიდი 5919

დიდღვაბუნა                               5919

ლეფილიე                                   5919

ჟუშკი                                         5919

სუხჩა                                          5919

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კავშირგაბმულობისა და ფოსტის სამინისტროს კავშირგაბმულობის საწარმოო სამმართველოების

მომსახურების ზონაში შემავალი დასახლებული პუნქტების საფოსტო ინდექსები

დასახლებული პუნქტი საფოსტო ინდექსი

ბათუმი (ქალაქი)

ბათუმი 6000

ბათუმი 1                            6001

ბათუმი 2                            6002

ბათუმი 3                            6003

ბათუმი 4                            6004

ბათუმი 5                            6005

ბათუმი 6                            6006

ბათუმი 7                            6007

ბათუმი 8                            6008

ბათუმი 9                            6009

ბათუმი 10                          6010

ბათუმი 11                          6011

ბათუმი 12                          6012

ბათუმი 13                          6013

ბათუმი 14                          6014

ბათუმი 15                          6015

ბათუმი 16                          6016

ბათუმი 17                          6017

ბათუმი 18                          6018

ბათუმი 19                          6019

ბათუმი 20                          6020

 

ქედის რაიონი

ქედა 6100

აგროთა                                              6100

არსენაული                                       6100

აქუცა                                                 6100

გოგინიძეები                                     6100

გულები                                             6100

დაბა ქედა                                         6100

ზენდიდი                                           6100

კორომხეთი                                       6100

კუჭულა                                            6100

მეძიბნა                                              6100

ორცვა                                                6100

 

ოქტომბერი                                       6100

ცხემნა                                                6100

შევაბური                                          6100

ძენწმანი                                             6100

ხუნკუდა                                            6100

დანდალო 6101

ბალაძეები                                         6101

გოგიაშვილები                                  6101

მოსიაშვილები                                  6101

ტაკიძეები                                         6101

ჯალაბაშვილები                               6101

ხარაულა                                            6101

ზვარე 6102

ვაიო                                                    6102

ზესოფელი                                         6102

კვაშტა                                                6102

სირაბიძეები                                      6102

მახუნცეთი 6103

დოლოგანი                                        6103

ბზუბზუ                                             6103

ზუნდაგა                                            6103

მილისი                                              6103

ნამლისევი                                         6103

უჩხითი                                              6103

ქვედა მახუნცეთი                            6103

ქვედა ბზუბზუ                                 6103

ჭალახმელა                                       6103

ჭინკაძეები                                        6103

მერისი 6104

გარეტყე                                            6104

გუნდაური                                         6104

ინაშარიძეები                                   6104

ნამონასტრევი                                  6104

სილიბაური                                       6104

სიხალიძეები                                     6104

პირველი მაისი 6105

ზედა აგარა                                       6105

კოლოტაური                                    6105

ქვედა აგარა                                      6105

ცხმორისი 6106

ახო                                                      6106

გეგელიძეები                                     6106

გობრონეთი                                       6106

კოკოტაური                                      6106

ჩეტკიძეები                                       6106

წონიარისი 6107

აბუქეთა                                             6107

ვარჯანისი                                   6107

კანტაური                                   6107

საბადაური                                 6107

სასადილოყელი                          6107

 

ქობულეთის რაიონი

ქობულეთი 6200

ქობულეთი 1                       6201

ქობულეთი 2                       6202

ალამბარი 6203

აჭყვისთავი                                 6203

ზედა კონდიდი                           6203

ბობოყვათი 6204

ქვედა დაგვა                               6204

დაგვა 6205

ზედა დაგვა                                6205

კვირიკე 6206

ზედა კვირიკე                            6206

ქვედა კვირიკე                           6206

ლეღვა 6207

სკურა                                        6207

ცხრაფონა                                  6207

მუხაესტატე 6208

ზენითი                                       6208

წყავროკა                                   6208

ოჩხამური 6209

დაბა                                          6209

ოჩხამური 1                        6210

ცეცხლაური                               6210

ჯიხანჯური                                  6210

საჩინო 6211

ზედა აჭყვა                                 6211

ქვედა აჭყვა                                6211

სოფელი ქობულეთი 6212

ზედა სამება                                6212

კოხი                                           6212

ჭახათი                                        6212

ქაქუთი 6213

აჭი                                             6213

გოგმაჩაური                                6213

ნაცხავატები                               6213

ჩაქვი 6214

ბუკნარი                                      6214

სახალვაშო                                  6214

ჩაქვი 1                                6215

დაბა                                           6215

ციხისძირი 6216

ციხისძირი 1                        6217

სტალინისუბანი                          6217

შუაღელე                                    6217

ხალა 6218

გორგაძეები                                 6218

ჩაისუბანი                                    6218

ჩაქვისთავი                                  6218

ხუცუბანი 6219

გვარა                                          6219

ნაკაიძეები                                  6219

ქვედა კონდიდი                           6219

ქვედა სამება                               6219

 

შუახევის რაიონი

შუახევი 6300

ბესელაშვილები                          6300

გუნდაური                                   6300

დაბაძველი                                  6300

თერნალი                                     6300

კლდისუბანი                                6300

ოქროპილაური                             6300

სხეფი                                           6300

ჩანჩხალო                                     6300

ბარათაული 6301

გომარდული                                 6301

ვანი                                              6301

ზემოხევი                                      6301

ცენტერაძეები                              6301

წანკალაური                                 6301

ჯვარი                                           6301

დღვანი 6302

გოგნიაური                                  6302

კვიახიძეები                                6302

ლომანაური                                6302

ქიძინიძეები                                6302

ზამლეთი 6303

ბუთურაული                              6303

მომწვარი                                    6303

მჭედლური                                 6303

ნენია                                          6303

ნიგაზეული                                 6303

ფოთელაური                               6303

ფურტიო                                     6303

ოლადაური 6304

გორი                                           6304

კარაპეტი                                    6304

მაწყვალთა                                  6304

მახალაკიძეები                             6304

პაპოშვილები                              6304

ჯუმუშაური                                 6304

ჟანივრი 6305

ბრილი                                        6305

ინწკვირეთი                                 6305

ნაღვარევი                                  6305

ფოთარო                                    6305

ხაბელაშვილები                         6305

სამოლეთი 6306

გოგაძეები                                  6306

კვირიაული                                6306

ლაკლაკეთი                                6306

მოფრინეთი                                6306

ტბეთი                                       6306

ცინარეთი                                   6306

წაბლანა                                     6306

ჯაბნიძეები                                  6306

შუბანი 6307

დარჩიძეები                                6307

იაკობაური                                 6307

კობალთა                                    6307

ტომაშეთი                                  6307

ქუთაური                                    6307

წელათი                                      6307

ჭვანა 6308

ვარჯანაური                                 6308

ცეკვა                                          6308

ცხემლისი                                    6308

წყაროთა                                     6308

ჭალა                                           6308

ხიჭაური 6309

ახალდაბა                                    6309

ზედაყანა                                     6309

ტაკიძეები                                   6309

ცივაძეები                                    6309

ხელვაჩაურის რაიონი

ხელვაჩაური 6400

ზანაქიძეები                               6400

კაპანდები                                  6400

მახვილაური                               6400

შავლიძეები                               6400

შარაბიძეები                              6400

/აღმართი 6401

ქეთქედი                                    6401

ჩიქუნეთი                                   6401

ჩხუტუნეთი                               6401

აჭარისწყალი 6402

კაპნისთავი                                 6402

კიბე                                           6402

მაჭახლისპირი                            6402

ახალსოფელი 6403

ახალშენი 6404

განახლება                                  6404

ზედა სამება                               6404

ხეყრუ                                        6403

ახალშენი 1                         6405

ფერია                                        6405

ქვედა სამება                              6405

გონიო 6406

კვარიათი                                   6406

ერგე 6407

ზედა ჯოჭო                                 6407

ნიკიტაური                                 6407

ქვედა ჯოჭო                                6407

თხილნარი 6408

მახო                                           6408

სიმონეთი                                    6408

კახაბერი 6409

ადლია                                        6409

ანგისა                                         6409

კირნათი 6410

მარადიდი                                   6410

მახინჯაური 6411

განთიადი                                    6411

მწვანე კონცხი                             6411

მეჯინისწყალი 6412

თოდოგაური                               6412

სალიბაური 6413

სარფი 6414

კვარიათი                                    6414

ურეხი 6415

ხედა ღელე                            6415

ჩაისუბანი 6416

მასაური                                     6416

ყოროლისთავი                           6416

წინსვლა 6417

კაპრეშუმი                                 6417

ჩელტა                                       6417

ჭარნალი 6418

 

ხულოს რაიონი

ხულო 6500

განახლება                                  6500

დეკანაშვილები                          6500

ზედა დეკანაშვილები                 6500

ქედლები                                    6500

ადაძეები 6501

გორგაძეები                                6501

მეკეიძეები                                 6501

მერჩხეთი                                    6501

მინთაძეები                                 6501

სტეფანაშვილები                        6501

ტუნაძეები                                  6501

ქურდული                                  6501

ჭახავრი                                      6501

წინწკალაშვილები                      6501

დიდაჭარა 6502

ბოღავრი                                     6502

ირემაძეები                                 6502

დიოკნისი 6503

ბეღლეთი                                   6503

მანიაკეთი                                   6503

ტაბახმელა                                 6503

თხილვანა 6504

ბაკო                                           6504

ზედა თხილვანა                           6504

მთისუბანი                                  6504

ქვედა თხილვანა                          6504

ოქრუაშვილები 6505

გოდგაძეები                                6505

დიაკონიძეები                             6505

კურცხალი                                  6505

ძირკვაძეები                               6505

ოქტომბერი 6506

ზედა ვაშლოვანი                         6506

თაგო                                           6506

ქვედა ვაშლოვანი                        6506

ჩაო                                             6506

პაქსაძეები 6507

გელაძეები                                   6507

კორტოხი                                    6507

ღურტა                                        6507

რიყეთი 6508

ბოძავრი                                      6508

დანისპარაული                            6508

შუასოფელი                                6508

საციხური 6509

გარა                                           6509

გელავრა                                     6509

ნამონასტრევი                             6509

პანტნარი                                    6509

ფუშრუკაული 6510

ვერნები                                      6510

ოშანახევი                                   6510

რაქვთა                                       6510

ყინჩაური 6511

გურძაული                                  6511

კვატია                                       6511

ფაჩხა                                          6511

ძმაგულა                                     6511

წაბლანა                                     6511

ჭერი                                          6511

ხიხაძირი 6512

ახალშენი                                   6512

კალოთა                                     6512

სკვანა                                        6512

 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კავშირგაბმულობისა და

ფოსტის მთავარი სამმართველოს მომსახურების ზონაში შემავალი

დასახლებული პუნქტების საფოსტო ინდექსები

დასახლებული პუნქტი საფოსტო ინდექსი

სოხუმის რაიონი

სოხუმი 6600

სოხუმი 1                                            6601

სოხუმი 2                                            6602

სოხუმი 3                                            6603

სოხუმი 4                                            6604

სოხუმი 5                                            6605

სოხუმი 6                                            6606

სოხუმი 7                                            6607

სოხუმი 8                                            6608

სოხუმი 9                                            6609

სოხუმი 10                                          6610

სოხუმი 11                                          6611

სოხუმი 12                                          6612

სოხუმი 13                                          6613

სოხუმი 14                                          6614

სოხუმი 15                                          6615

სოხუმი 16                                          6616

სოხუმი 17                                          6617

სოხუმი 18                                          6618

სოხუმი 19                                          6619

სოხუმი 20                                          6620

სოხუმი 21                                          6621

სოხუმი 22                                          6622

სოხუმი 23                                          6623

აბჟაყვა 6624

ახალსოფელი 6625

გუმისთა                                              6625

აჩადარა 6626

ეშერა                                                    6626

ზემო ეშერა 6627

კელასური 6628

ოდიში 6629

შრომა 6629

გაგრის რაიონი

გაგრა 6700

გაგრა 1                                 6701

გაგრა 2                                               6702

გაგრა 3                                               6703

გაგრა 4                                               6704

გაგრა 5                                               6705

გაგრა 6                                               6706

გაგრა 7                                               6707

გაგრა 8                                               6708

გაგრა 9                                               6709

გაგრა 10                                 6710

გაგრა 11                                 6711

გაგრა 12                                 6712

გაგრა 13                                 6713

გაგრა 14                                 6714

გაგრა 15                                 6715

გაგრა 16                                 6716

გაგრა 17                                 6717

გაგრა 18                                 6718

გაგრა 19                                 6719

გაგრა 20                                 6720

გაგრა 21                                 6721

გაგრა 22                                 6722

გაგრა 23                                 6723

გაგრა 24                                 6724

გაგრა 25                                6725

აუდხარა 6726

ახალაძე 6727

ბზიფი 6728

განთიადი 6729

ინკითი 6730

იფნარი 6731

კოლხიდა 6732

ლესელიძე 6733

ლესელიძე 1                           6734

გალის რაიონი

გალი 6800

გალი 1                                                6801

აჩიგვარა 6802

განახლება 6803

დიხაზურგა 6804

ზემო ბარღები 6805

ზემო ღუმურიში 6806

თაგილონი 6807

კოხორა 6808

ლეკუხონა 6809

მეორე გუდავა 6810

მეორე ოტობაია 6811

მზიური 6812

მზიური 1                               6813

მუხური 6814

ნაბაკევი 6815

ოქუმი 6816

ოტობაია 6817

ოხურეი 6818

ფართონოხორი 6819

ფართონოხორი 1                   6820

ქვემო ბარღები 6821

ჩხორთოლი 6822

წარჩე 6823

ჭუბურხინჯი 6824

გუდაუთის რაიონი

გუდაუთა 6900

გუდაუთა 1                                        6901

გუდაუთა 2                                        6902

გუდაუთა 3                                        6903

გუდაუთა 4                                        6904

გუდაუთა 5                                        6905

გუდაუთა 6                                        6906

გუდაუთა 7                                        6907

გუდაუთა 8                                        6908

ააცი 6909

აბგარხუკი 6910

ახალი სოფელი 6911

აჩანდარა 6912

ახალი ათონი 6913

ახალი ათონი 1                                  6914

ახალი ათონი 2                                  6915

ბარმიში 6916

ბლაბურხვა 6917

დურიფში 6918

ზვანდრიფში 6919

კალდახვარა 6920

კულანურხვა 6921

ლიხნი 6922

მუგუძირხვა 6923

მიუსერა 6924

ორჯონიკიძე 6925

ოთხარა 6926

ჯირხვა 6927

გულრიფშის რაიონი

გულრიფში 7000

გულრიფში 1                                      7001

გულრიფში 2                                      7002

გულრიფში 3                                      7003

აგუძერა 7004

აჟარა 7005

ამტყელი 7006

ბაბუშერა 7007

ბაბუშერა 1                            7008

ბაღმარანი 7009

გენწვიში 7010

დრანდა 7011

ესტონკა 7012

ვარჩე 7013

ვლადიმიროვლა 7014

თხუბუნი 7015

ლათა 7016

მაჭარა 7017

მერხეული 7018

ქვემო აჟარა 7019

შაუმიანოვკა 7020

ჩხალთა 7021

წუბელდა 7022

ოჩამჩირის რაიონი

ოჩამჩირე 7100

ოჩამჩირე 1                                        7101

ოჩამჩირე 2                                        7102

ოჩამჩირე 3                                        7103

ოჩამჩირე-ტურბაზა 7104

აგუბედია 7105

აკვასკა 7106

არადუ 7107

ახალი კინდღა 7108

გუპი 7109

დაჩა 7110

კუტოლი 7111

ლაბრა 7112

მერკულა 7113

მოქვი 7114

მოქვი 1                                   7115

ტამიში 7116

ქოჩარა 7117

ცაგერა 7118

ჭლოუ 7119

ჯუკმური 7120

ტყვარჩელი (ქალაქი)

ტყვარჩელი 7200

ტყვარჩელი 1                         7201

ტყვარჩელი 2                         7202

ტყვარჩელი 3                         7203

ტყვარჩელი 4                         7204

ტყვარჩელი 5                         7205

ტყვარჩელი 6                         7206

ტყვარჩელი 7                         7207

ცხინვალისა და ჯავის კავშირგაბმულობის საწარმოო 

სამმართველოების მომსახურების ზონაში შემავალი 

კავშირგაბმულობის განყოფილებებისა და დასახლებული 

პუნქტების საფოსტო ინდექსები

დასახლებული პუნქტი საფოსტო ინდექსი

ცხინვალი (ქალაქი)

ცხინვალი 7300

ცხინვალი 1                            7301

ცხინვალი 2                            7302

ცხინვალი 3                            7303

ჯავის რაიონი

ჯავა 7400

ერწო 7401

ვანელი 7402

კვაისა 7403

ქეშელთა 7404

შუა როკა 7405

ხვწე 7406